Hlavné menuKalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie

Pre správny výpočet prosím použite bodku namiesto desatinnej čiarky.

Výška životného minima
(210.2 eur od 1. júla 2017)
Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku
Starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania?
Pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.Z.
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania
Počet opatrovaných osôb
Opatrované osobyOsoba 1 Osoba 2
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne?
Je nezaopatrené dieťa?
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom
Pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá)
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) hod./mes. hod./mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu?Základná výška príspevku na opatrovanie (pred bonusom / zrážkou)
Bonus k príspevku (opatrovateľ bez iného príjmu a ŤZP nezaopatrené dieťa)
Malus 1
Malus 2
Zrážka z príspevku (dôchodok za bezvládnosť a/alebo vysoký príjem opatrovanej osoby)
Spolu nárok na

Upozornenie: Použite tlačidlo Reset po každom prepočte. Uvedené sumy sú pred zaokrúhlením. Výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku.

Na základe zákona č. 447/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie v znení s účinnosťou od 1. júla 2019.
Inštitút sociálnej politiky © 2019

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti