Hlavné menuKalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie

Pre správny výpočet prosím použite bodku namiesto desatinnej čiarky.

Výška životného minima
(210.2 eur od 1. júla 2017)
Opatrovateľ

Opatrované osoby Osoba 1 Osoba 2
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne?
Je nezaopatrené dieťa?
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom
Pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá)
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) hod./mes. hod./mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu?Základná výška príspevku na opatrovanie (pred bonusom / zrážkou)
Bonus k príspevku (opatrovateľ bez iného príjmu a ŤZP nezaopatrené dieťa)
Malus 1
Malus 2
Zrážka z príspevku (dôchodok za bezvládnosť a/alebo vysoký príjem opatrovanej osoby)

Upozornenie: Použite tlačidlo Reset po každom prepočte. Uvedené sumy sú pred zaokrúhlením. Výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku.

Na základe zákona č. 447/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie v znení s účinnosťou od 1. júla 2019.
Inštitút sociálnej politiky © 2019

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti