Hlavné menu


Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní

Akademické uznávanie, alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či má Slovenská republika s dotknutým štátom uzavretú dohodu.

Uznávanie časti štúdia

I. Uznávanie časti štúdia na základných alebo na stredných školách

Uznávanie časti štúdia na základných alebo na stredných školách sa uskutočňuje na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). O uznaní časti štúdia rozhoduje riaditeľ školy na území Slovenskej republiky. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky (vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky), môže na základe žiadosti vykonať komisionálne skúšky. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

II. Uznávanie časti štúdia na vysokých školách

Uznávanie časti štúdia na vysokých školách sa uskutočňuje podľa interných predpisov vysokej školy.

Uznávanie ukončeného vzdelania

I. Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Konanie o uznaní vzdelania na základných alebo stredných školách

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia,
 • podpis žiadateľa (ak je žiadateľom neplnoletá osoba, žiadosť podáva jej zákonný zástupca).

Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 30 EUR (5 EUR v prípade štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka. Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti a informuje žiadateľa, ak nie je kompletná. Vo veci rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

II. Uznávanie ukončeného vzdelania na vysokých školách

O uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje

 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.


Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu.Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa,
 • podpis žiadateľa.


Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 30 EUR (5 EUR v prípade štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka. Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti a informuje žiadateľa, ak nie je kompletná. O uznaní dokladu o vzdelaní rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

Špecifické konanie automatického uznania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu EÚ alebo tretej krajiny (mimo EÚ, EHS a Švajčiarska), s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní

Konanie sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia,
 • podpis žiadateľa (ak je žiadateľom neplnoletá osoba, žiadosť podáva jej zákonný zástupca).


Prílohou žiadosti sú:

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 30 EUR (5 EUR v prípade štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad do štátneho jazyka. Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do siedmich dní a informuje žiadateľa, ak nie je kompletná. Rozhodnutie vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

 • Česká republika
 • Maďarsko
 • Nemecká spolková republika
 • Chorvátsko
 • Poľská republika
 • Rumunsko
 • Ukrajina

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

Podrobnosti o systéme vzdelávania v týchto štátoch je možné nájsť na webovom sídle Bolonského procesu.