Hlavné menu


Registrácia

Opatrovateľ, ktorý poskytoval starostlivosť o dieťa, ktorá zodpovedá službe na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života k 1. marcu 2017, musí do 31. decembra 2017 požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku (§110z ods. 1 zákona o sociálnych službách).

Registrácia na vyššom územnom celku sa nevyžaduje, ak poskytuje fyzická osoba starostlivosť o deti ako sústavnú činnosť za odplatu iným cieľovým skupinám rodičov ako ich vymedzuje zákon o sociálnych službách alebo deťom starším ako tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom. Zákon o sociálnych službách nie je prekážkou v podnikaní týchto osôb a táto fyzická osoba môže napr. sprevádzať deti na krúžky atď.