Hlavné menu


Kvalifikačné predpoklady

Opatrovateľom detí, ktorý poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, môže byť fyzická osoba ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania, ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona. Ide napríklad o študijné odbory vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre  materské školy a  vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania.

Opatrovateľom detí môže byť aj fyzická osoba, ktorá má ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa napr. gymnázium a absolvovala ďalšie vzdelávanie v podobe najmenej 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov alebo do šiestich rokov za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov pri rešpektovaní osobitných požiadaviek na odbornú starostlivosť o deti týchto vekových kategórii.