Hlavné menu

Žiadosť o náhradné výživné

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na náhradné výživné podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jeho trvalého pobytu. Nárok na náhradné výživné si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

K žiadosti je potrebné predložiť:

  • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorých musí povinná osoba platiť výživné oprávnenej osobe,
  • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie,
  • potvrdenie centra o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine ak od postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej tri mesiace alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku,
  • potvrdenie školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom; to neplatí, ak ide na strednej škole o štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium a štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov a na vysokej škole o externé štúdium,
  • potvrdenie o príjme oprávnenej osoby a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti