Hlavné menu


Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby 2019 (PF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k štvrťročnému zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2019 pre pobytovú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na  poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2019, a to v termíne najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 v zmysle tohto usmernenia najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka a nevráti najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka na príslušný účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy z týchto dôvodov nevyčerpaný finančný príspevok za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 podľa zmluvy, ministerstvo v zmysle bodu 3.24 písm. b), c) a d) článku III. zmluvy pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na druhý, tretí, alebo štvrtý štvrťrok 2019, a to do doby predloženia tohto zúčtovania a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 podľa zmluvy.

Pre každú uzatvorenú zmluvu musí byť vypracované štvrťročné zúčtovanie osobitne, a to aj v prípade, že prijímateľ finančného príspevku poskytuje pobytovú formu sociálnej služby vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie 2019 spolu s povinnými prílohami:

 

PRÍLOHA 1 –  Evidencia prijímateľov sociálnej služby a evidencia neobsadených miest za 3. štvrťrok 2019

Žiadame uviesť všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením čísla miesta, mena, priezviska, rodného čísla, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby. V prípade samoplatcov nebude uvedené číslo miesta. 

Pri zmene - obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.

 Ak je miesto neobsadené dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní (z dôvodu neprítomnosti alebo neuzatvorenia zmluvy); alebo je miesto zrušené, uviesť v stĺpci F dátum neobsadenia odo dňa – do dňa. 

Do stĺpca G uviesť počet neobsadených dní.


PRÍLOHA 2 - Evidencia zamestnancov za 3. štvrťrok 2019

Uviesť za daný  štvrťrok, ktorého sa zúčtovanie týka, zoznam všetkých zamestnancov, ktorý obsahuje  uvedenie ich mena, priezviska a rodného  čísla, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu, dátum vzniku a dátum  ukončenia pracovnoprávneho vzťahu.


PRÍLOHA 3– Čestné vyhlásenie – primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom podpísané a pečiatkou opatrené čestné vyhlásenie.


UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1 až 2 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2019 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

  • verejný poskytovateľ PF (vyberte si formát .xlsx alebo .ods)
  • neverejný poskytovateľ PF (vyberte si formát .xlsx alebo .ods)

 

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a  neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

 

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy a špecifický symbol uvedie v tvare: 044820190x, kde x špecifického symbolu bude číslo štvrťroka, za ktorý sa nevyčerpaný finančný príspevok vracia na účet ministerstva .

 

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou, kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyto-vatelia SS

Neverejní
poskyto-vatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M,U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH,
K, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2019 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od  01.01.2018

 


Za neobsadené miesto v zariadení pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na účely zúčtovania finančného príspevku sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená. 

Výška finančného príspevku na 1 miesto na deň pre každé zariadenie sociálnych služieb a každý druh a formu sociálnej služby je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy v tvare s 5-miestnym desatinným číslom (napr. 14,30137 €)a vychádza z § 78d ods. 18 zákona o sociálnych službách.

 

 

 Príklad 1.:

 

Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb podmienenom odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) s kapacitou 30 miest od 1.1.2019. Deň začatia je od 15. februára 2019. 
Prijímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní.
Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2019 je: 

14,30137 €/1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 19 306,85 €

 

 

 

Príklad 2.:
V zariadení nie je obsadené miesto od 1. januára 2019 do 10. mája 2019, 11.mája 2019 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec = 90 dní), t.j. 14,30137 €/1miesto/1 deň x 1 miesto x 90 dní = 1 287,12 €.

 

 

Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2019, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019.
Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 

14,30137 € /1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 572,05 €

 

 

 

Príklad 3.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla.

 

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku.

1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 715,07 €.

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2019 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 128,71

 

Príklad 4.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadeníje hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra.

 

 

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní.
Počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, z toho dôvodu nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok (14 dní) prijímateľ vráti v rámci štvrťročného zúčtovania za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s neobsadenými dňami za štvrtý štvrťrok (14 + 35 dní). 

14,30137 € /1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 700,77.

 

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku