Hlavné menu

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o doručení:

  • oznámenia Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019 – 2021 medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave,
  • oznámenia Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky,
  • oznámenia Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 v znení Dodatku č. 1 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky,
  • spoločné oznámenie zmluvných strán o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska zastupujúcim zamestnávateľov v stavebníctve a Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov v stavebníctve v znení dodatkov č. 1 až 7.

Ministerstvo podľa § 9a ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „“zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zverejňuje :

1. Oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej 20. mája 2019 medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. decembra 2021 (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni skupiny 49.3, v ktorom je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

2. Oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 uzatvorenej 2. mája 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2019 do 30. apríla 2022 (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni skupiny, 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n., v ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

3. Oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 z 31. mája 2018, v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. mája 2022 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni skupiny, 27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení, v ktorom je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

4. Spoločné oznámenie zmluvných strán o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska zastupujúcim zamestnávateľov v stavebníctve a Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov v stavebníctve v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017, Dodatku č. 6 z 19. apríla 2018 a Dodatku č. 7 z 28. marca 2019 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021 (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby, 43 – špecializované stavebné práce a 71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni divízie 41, 42, 43, 71, v ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

Pri označení odvetvia podľa § 4 ods. 3 zákona o kolektívnom vyjednávaní sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2..(Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností).

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je zverejnené na webovej stránke ministerstva, www.employment.gov.sk v časti Práca a zamestnanosť, Zamestnanec a zamestnávateľ, Kolektívne pracovnoprávne vzťahy, Kolektívne zmluvy, Zoznam uložených a platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Oznámenie je zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133/2019 z 12. júna 2019.

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk