Hlavné menu


Opatrovateľská služba

Ak príde žiadateľ s posudkom, v ktorom bude určený rozsah 4-6 hodín t.j. III. Stupeň odkázanosti (príloha č. 3 Zák. 448/2008) môžeme mu poskytnúť opatrovateľskú službu aj v prípade, že sme schopní ju zabezpečiť len na 2 hodiny? (teda v menšom rozsahu?) Nakoľko je záväzný posudok pre budúceho poskytovateľa služby vzhľadom na § 6 ods. 1a 2 Zák. 448/2008.
Zároveň sa v praxi často stáva, že občania odmietajú (z dôvodu výšky úhrady) poskytovanie opatrovateľskej služby v rozsahu, na aký majú nárok. Napríklad podľa zákona o sociálnych službách budú odkázaní na 6 hodín, avšak budú chcieť poskytovanie opatrovateľskej služby len 2 hodiny denne.

Nie je možné, aby občan požiadal o poskytovanie sociálnej služby na základe posudku. O poskytovanie vybraných sociálnych služieb, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (vrátane opatrovateľskej služby) môže občan požiadať až na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu službu.
V súlade s § 41 ods. 2 nesmie byť minimálny rozsah úkonov opatrovateľskej služby nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa na návrh prijímateľa nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Nakoľko sa pri poskytovaní sociálnej služby uzatvára zmluva, ktorá je slobodným prejavom vôle dvoch zmluvných strán, občan môže pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiadať, aby mu bola opatrovateľská služba poskytovaná v nižšom rozsahu na aký je odkázaný (napr. niektoré úkony mu budú zabezpečovať príbuzní). Takto dohodnutý rozsah opatrovateľskej služby bude obsahom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej podľa § 74 ods. 7.


Podľa § 41 ods. 4 písm. c) popri príspevku na opatrovanie bude môcť občan poberať aj opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne?

Áno, v zmysle tohto ustanovenia bude možné opatrovateľskú službu v rozsahu osem hodín mesačne poskytovať aj tomu občanovi, ktorého opatruje osoba v rámci príspevku za opatrovanie. Pôjde najmä o situácie, keď si opatrovateľ potrebuje vybaviť úradné záležitosti alebo si chce napríklad urobiť nákupy, nakoľko vykonáva opatrovanie prevažne po celý deň.
 

Ako riešiť tých občanov, ktorým boli v rámci opatrovateľskej služby len roznášané obedy. Donáška obeda je riešená v § 58, avšak obedy doteraz roznášali opatrovateľky a nie sú iní zamestnanci, ktorí by túto činnosť mohli vykonávať?

Ak na základe posúdenia občan nie je odkázaný na pomoc inej osoby, nie je možné mu v zmysle zákona poskytovať opatrovateľskú službu (aj v prípade, že ide len o dovoz stravy). V takom prípade je možné túto činnosť (donášku stravy) vykonávať prostredníctvom jedálne.
 

Môže byť poskytovaná opatrovateľská služba aj 24 hodín pre jedného prijímateľa? Platí obec v tom prípade len úhradu ustanovenú v prílohe č. 5 pre VI. stupeň odkázanosti? Nakoľko nie je možné žiadať od prijímateľa úhradu za úkony sebaobsluhy, kto bude znášať náklady spojené s poskytovaním 24hodinovej opatrovateľskej služby, ak bude prijímateľ trvať na poskytovaní formou opatrovateľskej služby?

Zákon o sociálnych službách nevylučuje poskytovanie 24 hodinovej opatrovateľskej služby, poskytovanie opatrovateľskej služby v takomto rozsahu je však veľmi náročné (ide vlastne o trojsmennú prevádzku).
Ak opatrovateľskú službu poskytuje priamo obec, zo zákona jej priamo vyplýva aj povinnosť financovať túto sociálnu službu z podielových daní a iných zdrojov. V prípade, že opatrovateľskú službu bude pre obec zabezpečovať neverejný poskytovateľ, zákon určuje minimálnu výšku finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby podľa prílohy č. 5 v závislosti od stupňa odkázanosti, ktorú je obec povinná neverejnému subjektu poskytovať. Za predpokladu, že neverejný poskytovateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky, je obec povinná poskytovať mu aj finančný príspevok na prevádzku.
Obec určuje úhradu za opatrovateľskú službu vo všeobecne záväznom nariadení a má možnosť premietnuť do úhrady, ktorú platí klient, ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby, napr. mzdy opatrovateliek, náklady na energie, mzdy, platy tých zamestnancov, ktorí spracovávajú mzdy opatrovateliek, koordinátora opatrovateliek).

Nový prijímateľ opatrovateľskej služby bude mať zmluvu o poskytovaní služby - opatrovateľke sa môže naďalej vydať poverenie na základe tejto zmluvy ?

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvára poskytovateľ sociálnych služieb (neverejný aj verejný, t.j. aj obec) s prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľka nie je účastníkom zmluvy a nie je zrejmé, prečo by mala mať opatrovateľka na základe tejto zmluvy vydané poverenie a na aké účely. Opatrovateľka uzatvára s poskytovateľom sociálnej služby (t. j. aj s obcou) pracovnú zmluvu alebo dohodu, ktorých obsahom je aj druh práce a charakteristika práce, vrátane rozsahu prác.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku