Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Mesto Sliač, Letecká 232/1, 96231 Sliač, IČO: 00320277 zariadenie podporovaného bývania Banskobystrický kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Adresa: Pionierska 351/12, 96231 Sliač
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 5
Dátum zápisu do registra: 28.03.2013
Dátum výmazu z registra: 07.07.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. a) - poskytovateľ poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra
Telefón: 045 5442253 0905270567, E-mail: , Web: www.sliac.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Dunčko, Zodp. zástupca: Mgr. Lucia Kapustová
2. Domov sociálnych služieb KOMPA, Ul. 29. augusta 13, 97401 Banská Bystrica, IČO: 30232147 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj ambulantná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: Deti a mládež s mentálnym postihnutím, pridruženým telesným postihnutím a kombináciou postihnutí vo veku do 26 rokov odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Adresa: Ul. 29. augusta 13, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 21.12.2009
Dátum výmazu z registra: 01.05.2011
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. d) - právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla
Telefón: 048/4141002, E-mail: , Web: www.dsskompa.eu
Štatutárny zástupca: Mgr. Viera Mullerová, Zodp. zástupca: Mgr. Viera Mullerová
3. Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, Pod Urpínom 552/6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 00416045 útulok Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Adresa: Pod Urpínom 552/6, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 12.08.1999
Dátum výmazu z registra: 15.10.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0484131335 048 4153039;0903558918, E-mail: banskabystrica@redcross.sk;socialne.bb@redcross.sk, Web: www.redcross.sk
Štatutárny zástupca: RNDr. Zuzana Stanová, Zodp. zástupca: Bc. Igor Rogožan
4. Obec Pohorelá, Nová 392, 97669 Pohorelá, IČO: 00313696 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Adresa: územie: Pohorelá
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 14.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0486700945, E-mail: , Web: www.pohorela.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Tkáčiková, Zodp. zástupca: Mgr. Ivana Jankurová
5. Chránené bývanie a chránené dielne (CHRABYD), Hviezdoslavova 1008/11, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37830945 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Pstruša 687, 96202 Vígľaš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 11.07.2007
Dátum výmazu z registra: 29.05.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 580529, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., Zodp. zástupca:
6. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 31908977 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Adresa: Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 25.09.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 047 4816176 0908939941, E-mail: , Web: www.nspvk.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Bartošík, Zodp. zástupca: Mgr. Zlatica Nagyová
7. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen, IČO: 00648515 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov
Adresa: Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 116
Dátum zápisu do registra: 20.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5333505 0903734459, E-mail: , Web: www.ddadsszvolen.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Machayová, Zodp. zástupca: PhDr. Mária Machayová
8. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen, IČO: 00648515 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj ambulantná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: deti a dospelí do dovŕšenia dôchodkového veku s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 23
Dátum zápisu do registra: 20.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5401105 0903811953, E-mail: , Web: www.ddadsszvolen.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Machayová, Zodp. zástupca: PhDr. Mária Machayová
9. Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum Banská Bystrica, Bernolákova 1, 96001 Zvolen, IČO: 37821725 požičiavanie pomôcok Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku
Adresa: územie: Banskobystrický kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.09.2009
Dátum výmazu z registra: 01.07.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: 045533 53 68 0904013890, E-mail: , Web: www.sztp.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Matejčíková, Zodp. zástupca: Mgr. Ivana Matejčíková
10. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov, IČO: 37827464 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: zdravotne postihnutí občania vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a s telesným postihnutím odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 21.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0484700591 0903 595 597, E-mail: , Web: www.ddadssbukovec.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Grečová, Zodp. zástupca: Mgr. Roman Országh

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti