Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 2877/37, 902 01 Pezinok, IČO: 31770398 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: 1. dospelá FO s výnimkou osôb s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou (F70-F79 podľa MKCH-10) a s výnimkou osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok (F10-F19 podľa MKCH), ak je:- odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a je jej poskytovaná soc. služba podľa § 38 zákona o soc. službách účinného do 31.12.2013, - odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a je jej poskytovaná soc. služba podľa § 38 zákona o soc. službách podľa § 110 l ods. 4 zákona o soc. službách, - odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a je jej poskytovaná soc. služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o soc. službách, - odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a spĺňa podmienky stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o soc. službách
Adresa: Hrnčiarska 2877/37, 902 01 Pezinok
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 32
Dátum zápisu do registra: 27.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/ 6432022 0903/463535, E-mail: riaditel@dsspezinok.sk, Web: www.dsspezinok.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Renáta Názlerová, Zodp. zástupca: PhDr. Renáta Názlerová
2. Zvonček s.r.o., Drozdia 3751/20, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47980354 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Drozdia 3751/20, 900 25 Chorvátsky Grob
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 14.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/098056, E-mail: dczvoncek@dczvoncek.sk, Web: www.dczvoncek.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Házašová, Zodp. zástupca: Ing. Viera Házašová
3. Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, Felcánova 111/25, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45741239 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti vo veku 2 - 15 rokov s viacnásobným postihnutím odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách deti vo veku 2- 10 rokov s viacnásobným postihnutím odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Adresa: Blagoevova 2675/10,12, 851 04 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 02.08.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/49102114 0908/461131, E-mail: info@diaconia-svatyjur.sk;filo@fevth.uniba.sk, Web: www.diaconia-svatyjur.sk
Štatutárny zástupca: Prof. ThDr. Július Filo, Zodp. zástupca: PaedDr. Zlata Šramová
4. Mestské centrum sociálnych služieb Modra, Súkenícka 1661/4, 900 01 Modra, IČO: 30856698 zariadenie núdzového bývania Bratislavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby, na ktorých je páchané násilie fyzické osoby ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi osamelé tehotné ženy a rodičia s deťmi ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvôdov užívať bývanie
Adresa: Súkenícka 1661/4, 900 01 Modra
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 16.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/647 46 25 0905/973871, E-mail: riaditel@modra-sos.sk, Web: www.modra.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Machalová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Machalová
5. Občianske združenie Slnečnica Slovensko, Štyndlova 18458/1, 821 05 Bratislava, IČO: 31815804 požičiavanie pomôcok Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku
Adresa: Svätovojtešská 462/40, 831 03 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.06.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/43428444 0915/290304, E-mail: ozss@hospic-slnecnica.sk, Web: www.hospic-slnecnica.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cáková, Zodp. zástupca: Mgr. Erika Cáková
6. Senior POHODA n.o., Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo, IČO: 45739277 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzické osoby ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Adresa: Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 39
Dátum zápisu do registra: 04.09.2014
Dátum výmazu z registra: 29.02.2016
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/258854, E-mail: info@seniorpohoda.sk;riaditel@seniorpohoda.sk, Web: www.seniorpohoda.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Eva Nováková, Zodp. zástupca: Ing. Eva Nováková
7. Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 30786525 krízová pomoc poskytovaná telekomunikačnými technológiami Bratislavský kraj iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzická osoba ktorá je v krízovej sociálnej situácii a lebo v inej obtiažnej životnej situácii ktorú nemôže riešiť vlastnými silami
Adresa: kontakt: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.08.2009
Dátum výmazu z registra: 07.03.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g)
Telefón: 02/63815592, E-mail: dusevnez@dusevnez.sk, Web: www.dusevnezdravie.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Art. Martin Knut, Zodp. zástupca: Mgr. Art. Martin Knut
8. Nemocnica Modra n.o., Vajanského 886/1, 900 01 Modra, IČO: 36077054 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III alebo fyzické osoby uvedené v § 110l ods. 4 a ods. 13 zákona o sociálnych službách účinného od 01.01. 2014
Adresa: Vajanského 886/1, 900 01 Modra
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 08.09.2003
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/844 098;, E-mail: riaditel@nemocnicamodra.sk, Web: www.nemocnicamodra.sk
Štatutárny zástupca: MUDr. Juraj Vivoda, MPH, Zodp. zástupca: MUDr. Juraj Vivoda MPH
9. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava, IČO: 17316537 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Rodiny a osamelí rodičia v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým hrozí sociálne vylúčenie alebo ktorých schopnosť začleniť sa do spoločnosti a samostatne riešiť svoje problémy je obmedzená, osoby alebo rodiny nachádzajúce sa v krízovej sociálnej situácii, ktoré sú v ohrození života a zdravia a preto si vyžadujú bezodkladnú pomoc a riešenie danej situácie, mladí dospelí bez podpory rodiny po ukončení ústavnej starostlivosti, mladí dospelí s nedostatočne rozvinutými schopnosťami a zručnosťami pre začlenenie sa do spoločnosti a uplatnenie na trhu práce a mladí dospelí s nevhodnými životnými návykmi a spôsobom života.
Adresa: územie: Trnavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/781771, E-mail: info@usmev.sk, Web: www.usmev.sk
Štatutárny zástupca: prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD., Zodp. zástupca: prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD.
10. Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 00310115 opatrovateľská služba Bratislavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z.
Adresa: územie: Veľké Leváre
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 21.06.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/779 4315, E-mail: ocuvl@levare.sk, Web: www.velkelevare.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Nimsch, Zodp. zástupca: Ing. Richard Nimsch

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk