Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Vidová Katarína, Jašíkova 274/16, 821 03 Bratislava Ružinov tlmočnícka služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na tlmočenie v posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo fyzické osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.07.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905490915, E-mail: katicavidova@gmail.com, Web: www.vidova-tlmocnickasluzba.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Vidová
2. KĽÚČIK Ďurčeková Ladislava, Gercenova 1164/27, 851 01 Bratislava - Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/479186, E-mail: jasle@jasle.sk, Web: www.jasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ladislava Ďurčeková
3. Horová Mária , M.Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava opatrovateľská služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri starostlivosti o domácnosť a na pomoc pri základných sociálnych aktivitách
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.05.2011
Dátum výmazu z registra: 15.11.2013
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: 02/645 30 372, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mária Horová
4. Štainiger Miroslav, Mgr., Sološnícka 9, 841 04 Bratislava sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Psychiatrickí klienti v ambulantnej liečbe a ľudia prežívajúci duševnú krízu vplyvom celospoločenskej krízy
Adresa: Sološnícka 9, 841 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.07.2012
Dátum výmazu z registra: 10.12.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/216292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Miroslav Štainiger
5. Štrbová Emília, Mgr., Hlavná 44A, 900 26 Slovenský Grob opatrovateľská služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z.
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.12.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/777978, E-mail: emilia.strbova@stonline.sk, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Štrbová Emília
6. Horváthová Priska-Detské centrum SN, , Krajinská 10564/132, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa, prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým stavom.
Adresa: Krajinská 10564/132, 821 06 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/461974, E-mail: pirimama@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Klaudia Fulesová
7. Vidová Marcela, Športová 957, 946 34 Bátorove Kosihy opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO odkázaná na pomoc inej osoby
Adresa: územie: Bátorove Kosihy
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 14.10.2009
Dátum výmazu z registra: 06.08.2012
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/890812, E-mail: adoszivot@zoznam.sk, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Marcela Vidová
8. Ohel David, Svoradova 11, 811 03 Bratislava, IČO: 42174627 špecializované zariadenie Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori chronicky chorí občania alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a sú obete holokaustu a členovia židovskej komunity na Slovensku
Adresa: Svoradova 11, 811 03 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 01.04.2010
Dátum výmazu z registra: 21.05.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/54431922, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Miriam Franklová, Zodp. zástupca: Mgr. Soňa Kutlíková
9. VSTÚPTE, n.o., 1. mája 15, 901 01 Malacky, IČO: 37924664 zariadenie podporovaného bývania Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Adresa: 1.mája 21, 90101 Malacky
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 07.05.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/7726280, E-mail: vstupte@gmail.com, Web: www.vstupte.org
Štatutárny zástupca: PaedDr. Martina Ambrušová, Zodp. zástupca: PaedDr. Martina Ambrušová
10. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: územie: Prešovský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 689, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Dagmar Filadelfiová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk