Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Hajduová Katarína, Mgr., Diakovce 580, 925 81 Diakovce opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO odkázaná na pomoc inej osoby
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 03.02.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903967973, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Hajduová
2. Cabada Peter, Novozámocká 1447/27, 96001 Zvolen prepravná služba Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 10.08.2011
Dátum výmazu z registra: 04.04.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: 045 5350961 0949879388, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Peter Cabada
3. Mikula Michal, PaedDr., Starohorská 44, 97411 Banská Bystrica sociálne poradenstvo - základné Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: Tatranská 10, 97411 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.10.2009
Dátum výmazu z registra: 07.04.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. g) - poskytovateľ neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
Telefón: 0918918843, E-mail: , Web: www.poruchyspravania.zzz.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: PaedDr. Michal Mikula
4. Mikula Michal, PaedDr., Starohorská 44, 97411 Banská Bystrica sociálne poradenstvo - základné Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Banskobystrický kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.10.2009
Dátum výmazu z registra: 07.04.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. g) - poskytovateľ neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
Telefón: 0918918843, E-mail: , Web: www.poruchyspravania.zzz.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: PaedDr. Michal Mikula
5. Lendel Juraj, MUDr., Tatranská 35, 821 06 Bratislava zariadenie pre seniorov Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov
Adresa: Dlhá 2, 900 32 Borinka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 03.08.1999
Dátum výmazu z registra: 30.09.2008
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65938047, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: MUDr. Juraj Lendel
6. Štrbová Emília, Mgr., Hlavná 44A, 900 26 Slovenský Grob opatrovateľská služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z.
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.12.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 915777978, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Štrbová Emília
7. Štrbová Emília, Mgr., Hlavná 44A, 900 26 Slovenský Grob prepravná služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.12.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 915777978, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Štrbová Emília
8. Štainiger Miroslav, Mgr., Sološnícka 9, 841 04 Bratislava sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Psychiatrickí klienti v ambulantnej liečbe a ľudia prežívajúci duševnú krízu vplyvom celospoločenskej krízy
Adresa: Sološnícka 9, 841 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.07.2012
Dátum výmazu z registra: 10.12.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 905216292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Miroslav Štainiger
9. Foltín Miroslav, Krížna 1187/21, 900 31 Stupava denný stacionár Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Adresa: Kúpeľná 1, 900 31 Stupava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.07.2014
Dátum výmazu z registra: 16.04.2016
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 905216292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Mária Fléglová
10. Lendel Juraj, MUDr., Tatranská 35, 821 06 Bratislava domov sociálnych služieb Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzické osoby ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách
Adresa: Dlhá 2, 900 32 Borinka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 03.08.1999
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g)
Telefón: 02/65938047, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: MUDr. Juraj Lendel

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti