Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Domov sociálnych služieb, Detva, Pionierska 850/13, 96212 Detva, IČO: 00633453 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Detva - Piešť II. 128, 96212 Detva
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 56
Dátum zápisu do registra: 30.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 455455456 +421 915820330, E-mail: veducastrediska@dssdetva.sk;dss@dssdetva.sk, Web: www.dsspiestdetva.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Gibaľová, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Gibaľová
2. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce, Kostolná 292/28, 96271 Hontianske Moravce, IČO: 35678267 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov (v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Adresa: Kostolná 292/28, 96271 Hontianske Moravce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 34
Dátum zápisu do registra: 03.03.2004
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 455583998 ;+421 455583999 +421 902294388 ;+421 911166160, E-mail: riaditelka@sedhontianskemoravce.sk, Web: www.sedhontianskemoravce.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Brunauerová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Brunauerová
3. PRO INVICEM, n.o., Tekovská Breznica 730, 96652 Tekovská Breznica, IČO: 42000254 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: územie: Tekovská Breznica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.11.2006
Dátum výmazu z registra: 20.03.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. c) - poskytovateľ nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 5,§ 68, ods. 1, písm. g) - poskytovateľ neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov§ 68, ods. 1, písm. h) - poskyto
Telefón: +421 456814315 +421 903516679, E-mail: volentierovam@stonline.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Volentierová, Zodp. zástupca: Libuše Schwarzová
4. Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45738700 sociálne poradenstvo - základné Banskobystrický kraj terénna zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - občania v nepriaznivej sociálnej situácii
Adresa: územie: Okres Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 19.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: podnikmpno@gmail.com;milenamakova.pmp@gmail.com, Web: www.pmpbb.eu
Štatutárny zástupca: Mgr. Milena Maková, Zodp. zástupca: Mgr. Milena Maková
5. InVita - Dom seniorov, n.o., Telgárt 150, 97673 Telgárt, IČO: 42000874 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Adresa: Telgárt 150, 97673 Telgárt
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 5
Dátum zápisu do registra: 07.04.2008
Dátum výmazu z registra: 14.12.2010
Právny dôvod výmazu z registra: pred 1.1.2014: § 68, ods. 1, písm. a) - poskytovateľ prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom na poskytovanie sociálnej služby
Telefón: , E-mail: invitads@centrum.sk, Web: www.invita.sk
Štatutárny zástupca: Valéria Wolf, Zodp. zástupca:
6. Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť, IČO: 00313475 komunitné centrum Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Adresa: Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.01.2016
Dátum výmazu z registra: 07.02.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. g) - poskytovateľ neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
Telefón: +421 484190160 +421 902299106, E-mail: zatrochova@hrochot.sk, Web: www.hrochot.sk
Štatutárny zástupca: Bc. Marian Mazúch, Zodp. zástupca: Mgr. Anna Zátrochová
7. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krupina, Partizánska 24/2, 96301 Krupina, IČO: 00648523 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Partizánska 24/2, 96301 Krupina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 11
Dátum zápisu do registra: 03.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 455519125 +421 904961136, E-mail: riaditel@ddkrupina.sk, Web: www.ddkrupina.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Korčoková, Zodp. zástupca: Mgr. Anna Korčoková
8. Hélia, n.o., Neporadza 97, 98045 Neporadza, IČO: 42000998 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Neporadza 97, 98045 Neporadza
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 60
Dátum zápisu do registra: 01.07.2008
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 475594374 ;+421 475594647 +421 918629267, E-mail: helianodss@post.sk, Web: www.helianodss.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Reiszová, Zodp. zástupca: PhDr. Katarína Borsodiová
9. Centrum zborovej diakonie Kanaán, Lazovná 254/23, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45019266 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Lazovná 254/23, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 1
Dátum zápisu do registra: 27.04.2009
Dátum výmazu z registra: 01.03.2012
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 484728220 +421 915835997, E-mail: ezemanova61@gmail.com, Web: www.ecavbb.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Elena Zemanová, Zodp. zástupca: Mgr. Oľga Romana Fričová
10. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98403 Lučenec, IČO: 52757048 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím
Adresa: Rúbanisko III 2934/49, 98403 Lučenec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 20.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 047 4331983 0911 066 133;0910 806 148;0940 642 570, E-mail: riaditel@zssambra.sk;socialne@zssambra.sk;soc.zdrav@zssambra.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Haláková, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Haláková

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk