Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Nová Baňa, Moyzesova 10, 96801 Nová Baňa, IČO: 00647888 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Moyzesova 10, 96801 Nová Baňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 9
Dátum zápisu do registra: 05.11.2009
Dátum výmazu z registra: 01.05.2011
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. d) - právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla
Telefón: 045 6857039, E-mail: , Web: www.ddadssnb.ic.sz
Štatutárny zástupca: Mgr. Irena Palajová, Zodp. zástupca: Mgr. Irena Palajová
2. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 97539 Banská Bystrica, IČO: 00313271 domov na polceste Banskobystrický kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Adresa: Majerská cesta 63, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 27.01.2010
Dátum výmazu z registra: 03.11.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. b) - poskytovateľ prestal spĺňať podmienky na zápis do registra
Telefón: 0484127766, E-mail: , Web: www.banskabystrica.sk
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Nosko, Zodp. zástupca: Mgr. Vladimír Frémal
3. Občianske združenie OZVENY, Mieru 35, 98052 Hrachovo, IČO: 37818147 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: územie: Kociha
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 28.11.2001
Dátum výmazu z registra: 20.09.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. e) - poskytovateľ neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
Telefón: 0475695533 0905 715 814, E-mail: , Web: www.ozveny.sk
Štatutárny zástupca: Elena Kubaliaková, Zodp. zástupca: Elena Kubaliaková
4. Žabica, Detvianska Huta 102, 96205 Detvianska Huta, IČO: 45019011 komunitné centrum Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Adresa: územie: Detvianska Huta
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 05.10.2015
Dátum výmazu z registra: 04.10.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. e) - poskytovateľ neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
Telefón: 0910484173, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Jana Hrončeková, Zodp. zástupca: Mgr. Barbora Škopíková
5. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1/1, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 00320501 denné centrum Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou
Adresa: Obrancov mieru 40/40, 96901 Banská Štiavnica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 07.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0456949617;0456949640, E-mail: jaromir.piliar@banskastiavnica.sk;soc.veci@banskastiavnica.sk, Web: www.banskastiavnica.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Nadežda Babiaková, Zodp. zástupca: Ing. Jaromír Piliar
6. Chránené bývanie a chránené dielne (CHRABYD), Hviezdoslavova 1008/11, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37830945 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnych služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z.
Adresa: Priechod 283, 97611 Selce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 7
Dátum zápisu do registra: 22.08.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 48 4189190 917569615, E-mail: , Web: www.ozchrabyd.eu
Štatutárny zástupca: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., Zodp. zástupca: PhDr. Terézia Dudášová, PhD.
7. Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 117/4, 97401 Banská Bystrica, IČO: 00681199 komunitné centrum Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálnym vylúčením alebo obmedzením schopností sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby (deti, mládež, rodiny, seniori)
Adresa: územie: Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 13.08.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 48 4125462 908508666;917133784;915803692, E-mail: , Web: www.smh.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Mečiar, Zodp. zástupca: Mgr. Jolana Uhríková
8. InVita - Dom seniorov, n.o., Telgárt 150, 97673 Telgárt, IČO: 42000874 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Telgárt 150, 97673 Telgárt
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 07.04.2008
Dátum výmazu z registra: 14.12.2010
Právny dôvod výmazu z registra: pred 1.1.2014: § 68, ods. 1, písm. a) - poskytovateľ prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom na poskytovanie sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web: www.invita.sk
Štatutárny zástupca: Valéria Wolf, Zodp. zástupca:
9. Obec Veľká Čalomija, Veľká Čalomija 214, 99109 Veľká Čalomija, IČO: 00319619 denný stacionár Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (v súlade s § 40 zákona č.448/2008 z.Z.)
Adresa: Veľká Čalomija 76, 99109 Veľká Čalomija
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 28.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 47 4875116 918686454, E-mail: , Web: www.velkacalomija.sk
Štatutárny zástupca: Michal Nagy, Zodp. zástupca: Katarína Nagyová
10. Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova 613/3, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 37830601 zariadenie podporovaného bývania Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 34 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Adresa: Kraskova 3, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 12.08.2004
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0475634093 0903 564 942, E-mail: , Web: www.oporagn.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Elena Martinovičová; Mgr. Júlia Brindzová Ferleťáková, Zodp. zástupca: Mgr. Elena Martinovičová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti