Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, IČO: 00641405 zariadenie pre seniorov Bratislavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 176
Dátum zápisu do registra: 06.08.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/64534855, E-mail: janka.dudonova@domovprikrizi.sk, Web: www.domovprikrizi.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Janka Dudoňová, Zodp. zástupca: Mgr. Janka Dudoňová
42. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17A, 843 10 Bratislava, IČO: 00603392 opatrovateľská služba Bratislavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z.
Adresa: územie: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.06.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/60201400, E-mail: mudnv@mudnv.sk, Web: www.devinskanovaves.sk
Štatutárny zástupca: Dárius Krajčír, Zodp. zástupca: Ing. Ingrid Zaťková
43. Ohel David, Svoradova 11, 811 03 Bratislava, IČO: 00179221 zariadenie pre seniorov Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Adresa: Svoradova 11, 811 03 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 01.07.1999
Dátum výmazu z registra: 21.05.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/54431922, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Margita Peniaková, Zodp. zástupca: Mgr. Margita Peniaková
44. Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022 denné centrum Bratislavský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Adresa: Kollárova 1A, 902 01 Pezinok
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 09.05.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/6901300, E-mail: adriana.strecanska@msupezinok.sk;alenacernakova@msupezinok.sk, Web: www.pezinok.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Arch. Igor Hianik, Zodp. zástupca: Mgr. Milan Hýll
45. EVITO, Blatná na Ostrove 255, 930 32 Blatná na Ostrove, IČO: 42253560 zariadenie pre seniorov Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov
Adresa: Prúdová 3036/14, 821 05 Bratislava Ružinov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 32
Dátum zápisu do registra: 26.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918/957345, E-mail: evito.riaditel@gmail.com, Web: www.evito-oz.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Oľga Fedorková, Zodp. zástupca: Mgr. Oľga Fedorková
46. Slovenské hemofilické združenie, Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 22665226 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Členovia občianskeho združenia Slovenské hemofilické združenie s vrodeným krvácavým ochorením (hemofíliou) ich rodinní príslušníci a občania so zdravotným, telesným, mentálnym, sluchovým a zrakovým postihnutím
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.12.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/241353, E-mail: shz@shz.sk, Web: www.shz.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Janovec; Marián Trebichalský; Peter Bíreš, Zodp. zástupca: Ing. Jaroslav Janovec
47. Fórum života, Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava, IČO: 31815839 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životne núdzi, vystavené násiliu
Adresa: Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.09.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911/756026, E-mail: forumzivota@forumzivota.sk, Web: www.forumzivota.sk
Štatutárny zástupca: RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Demetrová
48. Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 42261783 denný stacionár Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Adresa: Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 15.08.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/830684, E-mail: dobova@sedba.sk, Web: www.sedba.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Beáta Dobová, Zodp. zástupca: Mgr. Beáta Dobová
49. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 37924443 stredisko osobnej hygieny Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.
Adresa: Námestie 1.mája 4534/1, 811 06 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.12.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0910/842598, E-mail: info@depaul.sk, Web: www.depaul.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Kákoš, Zodp. zástupca: Mgr. Patrícia Ivančíková
50. OZ Vagus, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava Nové Mesto , IČO: 42185971 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: primárne bývalí klienti centra Domec, t.j. ľudia bez domova žijúci na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí však už majú identifikačné doklady, zabezpečené stabilné ubytovanie a majú zabezpečené podporované zamestnanie
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 13.10.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/136110, 0903/024014, E-mail: alexandra.karova@vagus.sk;petra.cervena@vagus.sk, Web: www.vagus.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Alexandra Kárová, Mgr. Petra Červená, Zodp. zástupca: Mgr. Petra Červená

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk