Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, 93007 Medveďov, IČO: 00655651 špecializované zariadenie Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Adresa: Medveďov 254, 93007 Medveďov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 14.08.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5541105, E-mail: dssmedvedov@zupa-tt.sk, Web: www.dssmedvedov.zupa-tt.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladislav Kmeť, Zodp. zástupca:
42. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 90501 Senica, IČO: 00309974 nocľaháreň Trnavský kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ubytovanie
Adresa: Hurbanova 1378/36, 90501 Senica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 7
Dátum zápisu do registra: 21.10.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6987613, E-mail: renata.hebnarova@senica.sk, Web: www.senica.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Džačovský, Zodp. zástupca: Ing. Renáta Hebnárová
43. Obec Pataš, Pataš 87, 92901 Pataš, IČO: 00305707 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Pataš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 22.05.2012
Dátum výmazu z registra: 18.09.2019
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g) zák. č. 448/2008 Z. z.
Telefón: 031/5542224 ; 031/5552977, E-mail: edita.feketeova@velkymeder.sk; obecpatas@real-net.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ernest Takács, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Feketeová
44. Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 90635 Plavecký Peter, IČO: 00309800 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Plavecký Peter
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.01.2010
Dátum výmazu z registra: 07.11.2018
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g) zák. č. 448/2008 Z. z.
Telefón: 034/6539125, E-mail: ouplav.peter@senicanet.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Bartoňová, Zodp. zástupca:
45. Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona, Kasárenská 1A, 93101 Šamorín, IČO: 00655724 zariadenie pre seniorov Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Adresa: Kasárenská 1A, 93101 Šamorín
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 36
Dátum zápisu do registra: 07.08.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5622169, E-mail: ddsamorin@nextra.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Bodóová, Zodp. zástupca:
46. Detské COOL centrum, s.r.o., Hospodárska 760/12A, 91951 Špačince, IČO: 50470761 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: A.Sládkoviča 2, 91701 Trnava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 25.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/531106, E-mail: coolcentrumtt@gmail.com, Web: www.detskecoolcentrum.sk
Štatutárny zástupca: Nadežda Krkošková, Zodp. zástupca:
47. VITALITA n.o. LEHNICE, Veľký Lég 113, 93037 Lehnice, IČO: 36084328 zariadenie pre seniorov Trnavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Adresa: Veľký Lég 113, 93037 Lehnice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 44
Dátum zápisu do registra: 29.01.2004
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5918200, E-mail: vitalita@vitalita-lehnice.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Július Slovák, MBA, Zodp. zástupca: Mgr. Erika Richtariková
48. Patria - Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 92401 Galanta, IČO: 00352594 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa Trnavský kraj terénna zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Adresa: územie: Galanta
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.04.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7822117, E-mail: patriagalanta@mail.t-com.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Anita Tušková, Zodp. zástupca:
49. SVETLO n.o., Františkánska 2, 91701 Trnava, IČO: 36084484 požičiavanie pomôcok Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: Františkánska 2, 91701 Trnava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 14.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/450944, E-mail: svetlo.no@gmail.com, Web: www.hospicsvetlo.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Viktória Okšová, Zodp. zástupca: Daniela Drgoňová
50. Obec Sap, Sap 48, 93006 Sap, IČO: 00305693 prepravná služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Sap
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.12.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/427789, E-mail: obec.sap@gmail.com; edita.feketeova@velkymeder.sk, Web: www.obecsap.sk
Štatutárny zástupca: Ing. František Miklós, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Feketeová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk