Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica, IČO: 00313271 zariadenie podporovaného bývania Banskobystrický kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Internátna 1869/10, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 12.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 484131385 ;+421484134218 +421 915489610, E-mail: kornelia.balogova@banskabystrica.sk, Web: www.banskabystrica.sk
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Nosko, Zodp. zástupca: PhDr. Kornélia Balogová
42. Obec Nenince, Hlavná 238/110, 99126 Nenince, IČO: 00319465 denný stacionár Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Adresa: Hlavná 57/57, 99126 Nenince
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 24.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 474514029 +421 908825412, E-mail: ocunenince@centrum.sk, Web: www.nenince.sk
Štatutárny zástupca: Ladislav Híves, Zodp. zástupca: PhDr. Judita Hlinicová
43. Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa, IČO: 00318744 denné centrum Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: Školská 225/24, 98101 Hnúšťa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 23.04.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 47 2028826, E-mail: andrea.balintova@hnusta.sk, Web: www.hnusta.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Roman Lebeda, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Bálintová
44. Dom matky Terezy n.o., Družby 747/7, 97404 Banská Bystrica, IČO: 42000068 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - týždenná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Družby 747/7, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 2
Dátum zápisu do registra: 01.01.2006
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 484139287 ;+421 484136878, E-mail: dom.matky.terezy@gmail.com, Web: www.dommatkyterezy.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Margita Čunderlíková, Zodp. zástupca: Mgr. Margita Čunderlíková
45. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Klenovec, Partizánska 861/2, 98055 Klenovec, IČO: 35982535 útulok Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Adresa: 9. mája 769/74, 98055 Klenovec
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 16
Dátum zápisu do registra: 12.10.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 475484103 +421 911033958, E-mail: zamborova.ddadss@azet.sk, Web: www.ddadss.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Katarína Zamborová, Zodp. zástupca: PhDr. Katarína Zamborová
46. eMKLub, Dolná ulica 48/19, 96701 Kremnica, IČO: 00621200 domov na polceste Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby- dievčatá, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení ústavnej starostlivosti v detskom domove
Adresa: Malá Lehota 12, 96642 Malá Lehota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 25.05.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 456743092 +421 907400705, E-mail: cdr.emklub@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Tomová; Ing. Rudolf Toma, Zodp. zástupca: Ing. Rudolf Toma
47. Samaritánka, n.o., Partizánska 242/20, 96681 Žarnovica, IČO: 31908454 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Partizánska 242/20, 96681 Žarnovica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 09.02.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 456812100 +421 908230119, E-mail: info@samaritanka.sk, Web: www.samaritanka.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Júlia Hlavačková, Zodp. zástupca: Mgr. Júlia Hlavačková
48. Domov sociálnych služieb, Lučenec, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec, IČO: 00632201 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 11
Dátum zápisu do registra: 07.07.2009
Dátum výmazu z registra: 01.05.2011
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. e) - právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla
Telefón: +421 474331533, E-mail: ddadss-lc@stonline.sk, Web: www.ddadsslc.sk
Štatutárny zástupca: RSDr. Jozef Cerovský, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Eleková
49. Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo, IČO: 00316075 komunitné centrum Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo tie, ktoré majú obmedzené schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Adresa: Námestie Slobody 767/30, 98601 Fiľakovo
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.09.2015
Dátum výmazu z registra: 07.02.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. g) - poskytovateľ neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
Telefón: +421 474381001 +421 918479988, E-mail: kcfilakovo@gmail.com, Web: www.filakovo.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Ernest Lakatoš
50. Domov sociálnych služieb, Zvolen, M.R.Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen, IČO: 31898360 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby s telesným postihnutím odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: M.R.Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 75
Dátum zápisu do registra: 05.11.2009
Dátum výmazu z registra: 01.05.2011
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. d) - právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla
Telefón: +421 455479990, E-mail: dsszv@stonline.sk;dsszv@stonline.sk, Web: www.dsszv.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Náhlik, Zodp. zástupca: Mgr. Ingrid Čerkalová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk