Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Rozvadský Gugová Gabriela, Mgr.; PhD., Kožušnícka 7, 91105 Trenčín sociálne poradenstvo - základné Trenčiansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.08.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 908217002, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD.
2. Smatana Jaroslav, Ing., Orlové 1, 01701 Považská Bystrica tlmočnícka služba Trenčiansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe podľa § 44 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo sa v rámci opatrovateľskej služby tlmočenie poskytuje
Adresa: Slovenských partizánov 1131/51, 01701 Považská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.03.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 908916267, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ing. Jaroslav Smatana
3. Smatana Jaroslav, Ing., Orlové 1, 01701 Považská Bystrica tlmočnícka služba Trenčiansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe podľa § 44 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo sa v rámci opatrovateľskej služby tlmočenie poskytuje
Adresa: územie: Trenčiansky kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 22.04.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 908916267, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ing. Jaroslav Smatana
4. Bartušová Petra, Mgr., Javorinka 118, 92401 Galanta zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: Hodská 350/13, 92401 Galanta
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/419648, E-mail: , Web: www.jasle-medulienka.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
5. Kučeríková Natália, Priečna 1780/15, 90901 Skalica služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodičia alebo fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Adresa: Priečna 1780/15, 90901 Skalica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 3
Dátum zápisu do registra: 20.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/109646, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
6. Šimková Ľubica, Štúrova 1633/78A, 900 01 Modra zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Bernolákova 1543/20, 902 01 Pezinok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 23.05.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/195284, E-mail: , Web: www.jaslekamarat.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ľubica Šimková
7. Hajmássy Zuzana, J.Szinnyeiho 2110/40, 945 01 Komárno zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Nitriansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ktoré spĺňajú podmienky § 32b) zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení
Adresa: J.Szinnyeiho 2110/40, 945 01 Komárno
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 16.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0917257375, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Zuzana Hajmássy
8. Hajduová Katarína, Mgr., Diakovce 580, 925 81 Diakovce opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Galanta
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 03.02.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903967973, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Hajduová
9. Škúciová Erika, Ing., Hornostavská 98/3, 949 01 Nitra služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Nitriansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do 3 rokov veku v zmysle § 32a) zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení
Adresa: Hornostavská 98/3, 949 01 Nitra
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 03.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915058402, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ing. Erika Škúciová
10. Kertészová Katarína, Nitrianska 34, 949 1 Nitra zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Nitriansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ktoré spĺňajú podmienky § 32b) zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení
Adresa: Nitrianska 34, 949 1 Nitra
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 22.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0904643951, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Kertészová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti