Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3, 92101 Piešťany, IČO: 00612031 útulok Trnavský kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ubytovanie
Adresa: Bodona 55, 92101 Piešťany
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 30.09.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/7765415, E-mail: anna.glossova@piestany.sk, Web: www.piestany.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Jančovič, PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Anna Glossová
2. SATIS, n. o., Horné Orešany 345, 91903 Horné Orešany, IČO: 45746010 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Adresa: územie: Trnavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 24.08.2015
Dátum výmazu z registra: 31.01.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g) zák. č. 448/2008 Z. z.
Telefón: 0907/411962; 0908/856 375, E-mail: satis@centrum.sk, Web: www.satis-opatrovanie.sk
Štatutárny zástupca: Mária Malánová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrej Mičianik
3. Domov dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, 90877 Borský Mikuláš, IČO: 34009558 zariadenie pre seniorov Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Adresa: Na dereši 1089/17, 90877 Borský Mikuláš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 26
Dátum zápisu do registra: 04.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6595580 0910/523322, E-mail: riaditel.ddbm@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Kanichová, Zodp. zástupca:
4. Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, 91701 Trnava, IČO: 36093173 denný stacionár Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Okružná 20, 91701 Trnava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 03.03.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/5501489, E-mail: azylovydom@centrum.sk, Web: www.trnavskemc.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Andrea Tóthová, Zodp. zástupca:
5. Obec Madunice, P.O. Hviezdoslava 368/8, 92242 Madunice, IČO: 00312738 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Madunice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/7431123, E-mail: madunice@madunice.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Jelušová, Zodp. zástupca:
6. Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Kráľovská 9, 90901 Skalica, IČO: 37986775 útulok Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ubytovanie
Adresa: Nádražná 33, 90901 Skalica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 45
Dátum zápisu do registra: 01.04.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6903604, E-mail: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Michaela Havelková, Zodp. zástupca:
7. Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta, IČO: 00305936 denné centrum Trnavský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: seniori
Adresa: Nebojsa 8, 92401 Galanta
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.04.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7884340; 031/7884301, E-mail: molnariova@galanta.sk; primator@galanta.sk, Web: www.galanta.sk
Štatutárny zástupca: Peter Paška, Zodp. zástupca: Mgr. Adriana Molnáriová
8. Nezábudka Pata n.o., Lipová 995/50A, 92553 Pata, IČO: 37986899 domov sociálnych služieb Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Lipová 995/50A, 92553 Pata
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 2
Dátum zápisu do registra: 17.12.2007
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7860676, E-mail: nezabudka@tpx-net.sk, Web: www.dssnezabudka.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Lukáčová, Zodp. zástupca:
9. Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš, IČO: 00309419 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Borský Mikuláš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6595142 0949/525271, E-mail: natalia.peltznerova@borskymikulas.sk, Web: www.borskymikulas.sk
Štatutárny zástupca: Bc. Róbert Macek, Zodp. zástupca: Mgr. Natália Peltznerová
10. TOLERANCIA n.o., Trstice 667, 92542 Trstice, IČO: 36084204 krízová pomoc poskytovaná telekomunikačnými technológiami Trnavský kraj iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: osoby v krízovej sociálnej situácii
Adresa: kontakt: Trstice 1277, 92542 Trstice; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 10.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7782436 0908/766758, E-mail: office@toleranciano.sk, Web: www.toleranciano.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. František Juhos, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Gáspárová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk