Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Obec Vydrany, Vydrany 71, 93016 Vydrany, IČO: 00228788 prepravná služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Vydrany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 24.02.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/499011, E-mail: obec@vydrany.sk, Web: www.vydrany.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Balódi, Zodp. zástupca:
2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica, IČO: 00416002 sprostredkovanie osobnej asistencie Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby s ŤZP, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu
Adresa: Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 13.08.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6515159, E-mail: senica@redcross.sk, Web: www.sck-senica.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Miriam Madunická, PhD., Zodp. zástupca:
3. Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica, IČO: 00416002 denný stacionár Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 03.07.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6515159, E-mail: senica@redcross.sk, Web: www.sck-senica.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Miriam Madunická, PhD., Zodp. zástupca:
4. Služby pre seniorov, n.o., P.Pázmáňa 49/3, 92701 Šaľa, IČO: 45732566 zariadenie pre seniorov Trnavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Adresa: Kajal 623, 92592 Kajal
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 80
Dátum zápisu do registra: 29.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/731374; 0905/479284, E-mail: info@seniorcare.sk; podhorova@seniorcare.sk, Web: www.seniorcare.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. František Juhos, Zodp. zástupca: PhDr. Renáta Tomičová
5. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján, IČO: 00596256 domov sociálnych služieb Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: dospelí muži odkázaní na pomoc iných fyzických osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie
Adresa: Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 100
Dátum zápisu do registra: 12.06.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/7770378, E-mail: dssmorsvjan@zupa-tt.sk, Web: www.dssmorsvjan.zupa-tt.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Lopatníková, Zodp. zástupca: Mgr. Lucia Lopatníková
6. Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Biely Kostol, IČO: 31871461 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Adresa: územie: Biely Kostol
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 30.08.2021
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/875150, E-mail: starosta@bielykostol.sk, Web: www.bielykostol.sk
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Zodp. zástupca:
7. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 93101 Šamorín, IČO: 00305723 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: rodič dieťaťa
Adresa: územie: Šamorín
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 10.02.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5900411, E-mail: annamaria.lakatos@samorin.sk, Web: www.samorin.sk
Štatutárny zástupca: Csaba Orosz, Zodp. zástupca: Ing. Annamária Lakatos
8. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda, IČO: 00305383 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Adresa: územie: Dunajská Streda
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 22.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918/607349, E-mail: primator@dunstreda.eu, Web: www.dunstreda.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Zoltán Hájos, Zodp. zástupca: Bc. Eva Molnárová
9. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, 90501 Senica, IČO: 34000992 špecializované zariadenie Trnavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Adresa: Štefánikova 1377/77, 90501 Senica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 11.01.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6517957, E-mail: dd.dpd.dss.senica@zupa-tt.sk, Web: www.ddsenica.zupa-tt.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Zita Rišková, Zodp. zástupca: JUDr. Zita Rišková
10. SENIOR CARE SEREĎ, Fraňa Kráľa 1326/2, 92601 Sereď, IČO: 50628551 zariadenie pre seniorov Trnavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Adresa: Horný Čepeň 4834/130A, 92601 Sereď
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 29
Dátum zápisu do registra: 28.08.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/505006, 0907/021394, E-mail: radovan.teply@ardeongroup.com, bronislava.sojkova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Radovan Teplý, Zodp. zástupca: Mgr. Bronislava Sojková

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk