Sekcia fondov EÚ

Aktuality

16.11.2021

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - 3. kolo výzvy

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 3. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 20.01.2022. Dôvodom je nevyčerpaná alokácia určená na výzvu po uzavretí 2. kola výzvy.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

10.11.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-05 - Prvá pomoc II.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

09.11.2021

Schéma pomoci de minimis DM - 27/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 09.11.2021 bola v Obchodnom vestníku č.215/2021 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu reintegrácie na trh práce ohrozených skupín (schéma pomoci de minimis vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. Schéma DM - 27/2021, ktorej vykonávateľom je Riadiaci orgán pre OP ĽZ / MPSVR SR.

08.11.2021

Zmena Prílohy č.2 vyzvania OP ĽZ TP 2021/9.1/RO-01 - Technická pomoc REACT-EU

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v zmysle v §17 ods.8 zákona o príspevku z EŠIF zverejňuje zmenu Prílohy č.2 „Zoznam merateľných ukazovateľov TP 2021/9.1./RO-01 pre projekt Technická pomoc REACT–EU. K uvedenej zmene pristúpil RO v nadväznosti na optimalizáciu Iných údajov. Zmena je účinná od 8.11.2021.

Zmenená Príloha č.2 vyzvania je dostupná tu.

05.11.2021

Usmernenie RO k implementácii vyzvania Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2/2021 k implementácii vyzvania Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie, verzia 1.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 05.11.2021. Usmernenie spolu s prílohami je dostupné tu.

26.10.2021

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2.

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života, prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov. Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

21.10.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-04 - Chyť sa svojej šance

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

13.10.2021

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre DOP Podpora opatrovateľskej služby II

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal vzor Zmluvy o poskytnutí NFP platný pre výzvu OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II, verzia 1.0. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

12.10.2021

Vyzvanie OPĽZ-TP-2021/9.1/RO-01 - Technická pomoc REACT-EU

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre projekt technickej pomoci. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

07.10.2021

Zmena č.2 Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora op atrovateľskej služby II, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu žiadateľov a vyčerpania alokácie, riadiaci orgán v rámci zmeny výzvy zvyšuje alokáciu vyhradenú pre výzvu a to nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 60 550 000 eur.

Podrobné informácie sú dostupné tu.

06.10.2021

Schéma pomoci de minimis DM - 7/2015

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 06.10.2021 bola v Obchodnom vestníku č.192/2021 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. Schéma DM - 7/2015 v znení Dodatku č.3. Aktualizácia schémy bola vykonaná v rámci doplnenia prioritnej osi 8 REACT-EU OP Ľudské zdroje a spresňujúcich úprav.

06.10.2021

Schéma pomoci de minimis DM - 16/2014

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 06.10.2021 bola v Obchodnom vestníku č.192/2021 zverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti č. Schéma DM - 16/2014 v znení Dodatku č.9. Aktualizácia schémy bola vykonaná v rámci doplnenia prioritnej osi 8 REACT-EU OP Ľudské zdroje a spresňujúcich úprav.

01.10.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-08 - Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

30.09.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-07 Rodinné poradne - poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

24.09.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-06 – Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

22.09.2021

Schéma štátnej pomoci SA.62540

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 22.09.2021 bola v Obchodnom vestníku č.182/2021 uverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím evidovaná pod číslom SA.62540 v znení dodatku č.1.

Schéma je dostupná tu.

20.09.2021

Zmena Prílohy č.4 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 - Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia EŠIF zverejňuje zmenu Prílohy č.4 „Podmienky oprávnenosti skupín výdavkov“ vyzvania OP ĽZ NP 2019/3.3.1/4.1.1/01 pre národný projekt Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR. K uvedenej zmene pristúpil RO v nadväznosti na vypracovanie novej projektovej dokumentácie v rámci prípravy predmetného národného projektu a z nej vyplývajúcej potreby nového zaradenia jednotlivých výdavkov projektu do príslušných skupín výdavkov v súlade s Prílohou č. 5 Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 k Príručke pre žiadateľa o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty, a zároveň z potreby aktualizácie podkladov k rozpočtu pripravovaného národného projektu Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR. Zmena je účinná od 20.9.2021.

Zmenená Príloha č.4 Podmienky oprávnenosti skupín výdavkov je dostupná tu.

20.09.2021

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje si dovoľuje informovať prijímateľov o zmene výzvy OP ĽZ DOP 3.1.1/3.1.2/01 "Rozvoj sektorových zručností". Zmena č.4 sa konkrétne týka:

1. Predĺženia oprávneného obdobia výzvy a maximálnej dĺžky realizácie projektov v časti 2.4 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

Výdavky projektu sú oprávnené najskôr v deň, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a zároveň odo dňa začatia hlavnej aktivity, a najneskôr do 31.12.2023. Do tohto obdobia je zahrnuté celé časové obdobie vrátanie doby od 01.01.2021 do účinnosti zmeny výzvy č.4.

2. Doplnenia spôsobu realizovania aktivít na projekte formou E-learnigu v časti 2.3. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

E-learning alebo iná dištančná forma je oprávnená len v čase trvania krízovej situácie, v odôvodnených prípadoch a ak to povaha aktivity umožňuje.

Cieľom zmeny č.4 je predĺženie časovej oprávnenosti výzvy umožní prijímateľom dočerpať NFP, riadne ukončiť projekty a dosiahnuť v nich vytýčené merateľné ukazovatele. Uvedené zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a menia výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmenená výzva je dostupná tu.

10.09.2021

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

25.08.2021

Schéma štátnej pomoci SVHZ - 2/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 24.08.2021 bola v Obchodnom vestníku č.163/2021 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby evidovaná pod č. ŠP SVHZ - 2/2021 v znení Dodatku č.1. Schéma je dostupná tu.

24.08.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-03 – Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

24.08.2021

Vyzvanie OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-01 – Bezplatné dlhové poradenstvo

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

18.08.2021

Vyzvanie OP ĽZ NP 2021/3.1.2/02 – Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

06.08.2021

Zmena č.2 vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03 - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje zmenu vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03 pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít 1.3, 1.4 a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 5 mesiacov z pôvodne plánovaného ukončenia termínu 12/2021 na 05/2022.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

28.07.2021

Zmena č.5 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 - Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia EŠIF zverejňuje zmenu č.5 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 pre národný projekt Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR. K uvedenej zmene pristúpil riadiaci orgán v nadväznosti na pretrvávajúcu prípravu súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavby, vypracovaných na základe doručenej projektovej dokumentácie v neskoršom termíne.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

15.07.2021

Zmena Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II. Zmena je účinná od 15.7.2021. Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobné informácie sú dostupné tu.

15.07.2021

Schéma pomoci DM - 3/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 14.07.2021 bola v Obchodnom vestníku č.134/2021 uverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov , evidovaná pod číslom Schéma č. DM – 3/2021 , v znení Dodatku č. 1 ., ktorej vykonávateľom je Riadiaci orgán pre OP ĽZ/MPSVR SR. Schéma je dostupná tu.

07.07.2021

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.07.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Upozornenie: Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné prostredníctvom ITMS2014+ predkladať až od 26.07.2021.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

07.07.2021

Príručka pre prijímateľa (národné projekty)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že v Príručke pre prijímateľa pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4 a 8), verziu 5.1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.06.2021, vykonal úpravu zrejmých chýb, a to nasledovných:

  • v kapitole 5.1.1 Významnejšia zmena projektu, v bode Ad. e) a v kapitole 5.1.2 Menej významná zmena projektu zosúladil lehotu so vzorom zmluvy o NPF v. 10.2 takto: Za menej významnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy;
  • v prílohe č.12 Pracovný výkaz boli upravené vzorce.

Upravená Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

07.07.2021

Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že v Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4 a 8), verziu 1.1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.06.2021, vykonal úpravu zrejmých chýb, a to nasledovných:

  • v kapitole 4.1.2 Menej významná zmena projektu zosúladil lehotu so vzorom zmluvy o NPF v. 1.2 takto: Za menej významnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy;
  • v prílohe č.11 Pracovný výkaz boli upravené vzorce.

Upravená Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

02.07.2021

Vyzvanie OP ĽZ NP 2021/4.1.2/01 – Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

01.07.2021

Schéma štátnej pomoci COVID 19 - SA.63294 (2021/N)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 30.06.2021 bola v Obchodnom vestníku č.125/2021 zverejnená schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19 SA.63294 (2021/N), v znení Dodatku č.1, 2, a 3 (zmeny a doplnenia SA.56986) platná a účinná od 21.6.2021 na základe Rozhodnutia Komisie č. C(2020)4651 zo dňa 21.6.2021. Schéma je dostupná tu.

29.06.2021

Zmena č.4 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 - Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia EŠIF zverejňuje zmenu č.4 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 pre národný projekt Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR. K uvedenej zmene pristúpil riadiaci orgán v nadväznosti na pretrvávajúcu prípravu súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavby, vypracovaných na základe doručenej projektovej dokumentácie v neskoršom termíne.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

28.06.2021

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty verzia 1.2. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

28.06.2021

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP verzia 10.2 pre národné projekty. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

15.06.2021

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Centrálny koordinačný orgán vydal Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania s dátumom účinnosti od 15.06.2021. Jednotná príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

15.06.2021

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty verzia 1.1. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

15.06.2021

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že aktualizoval vzor Zmluvy o poskytnutí NFP verzia 10.1 pre národné projekty. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

15.06.2021

Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2,3, 4 a 8), verziu 1.1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.06.2021. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

15.06.2021

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2, 3, 4 a 8) na programové obdobie 2014-2020, verziu 5.1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.06.2021. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

14.06.2021

Príručka pre žiadateľa NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), Programové obdobie 2014-2020, verziu 3.2 s dátumom účinnosti od 15.06.2021. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

11.06.2021

Schéma štátnej pomoci SVHZ - 2/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.06.2021 bola v Obchodnom vestníku č.108/2021 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby evidovaná pod č. ŠP SVHZ - 2/2021. Schéma je dostupná tu.

09.06.2021

Revízia OP Ľudské zdroje

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. C(2021)4005 z 28. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2014)9666, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje.

25.05.2021

Schéma štátnej pomoci SA.56332

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 24.05.2021 bola v Obchodnom vestníku č.98/2021 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v znení dodatku č.1 evidovaná pod č. SA.56332. Schéma je dostupná tu.

07.05.2021

Zmena č.2 výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu žiadateľov a vyčerpania alokácie, riadiaci orgán v rámci zmeny výzvy zvyšuje alokáciu vyhradenú pre výzvu a to nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 4 600 000 EUR, z toho 3 200 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 400 000 EUR pre viac rozvinutý región.

Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 07.05.2021 a je dostupná tu.

30.04.2021

Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), verziu 1.0, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.04.2021. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

30.04.2021

Usmernenie RO k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first verzia 1.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30.04.2021. Usmernenie spolu s prílohami je dostupné tu.

30.04.2021

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty. Vzor zmluvy spolu s prílohami je dostupný tu.

23.04.2021

Zmena vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 - Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade so Systémom riadenia EŠIF zverejňuje zmenu č.3 vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.3.1/4.1.1/01 pre národný projekt Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR. K uvedenej zmene pristúpil riadiaci orgán v nadväznosti na vyhlásenie nového verejného obstarávania a posun termínu výsledku súťaže na dodávateľa projektovej dokumentácie.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

20.04.2021

Zmena výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu žiadateľov z menej rozvinutého regiónu a vyčerpania alokácie pôvodne vyčlenenej pre menej rozvinutý región, riadiaci orgán v rámci zmeny výzvy presúva časť prostriedkov z alokácie vyhradenej pre viac rozvinutý región do alokácie vyhradenej pre menej rozvinutý región a to nasledovne: 2 500 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 300 000 EUR pre viac rozvinutý región.

Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 20.04.2021 a je dostupná tu.

13.04.2021

Vyzvanie OP ĽZ NP 2021/3.1.2/01 – Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy

31.03.2021

Schéma štátnej pomoci SA.62004

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 31.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.62/2021 zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ) v znení dodatku č. 1 a 2 evidovaná pod č. SA.62004 (2021/N). V súvislosti s predmetnou schémou pomoci je potrebné používať uvedené evidenčné číslo.

Schéma pomoci bola súčasťou notifikácie pomoci schválenej Komisiou dňa 22. marca 2021 ako SA.62004 Slovakia, COVID-19: Second modification of SA.56986 (2020/N) – Temporary Framework aid for preserving employment and self-employment ( Decision ).

Schéma SA.62004 (2021/N) je dostupná tu.

23.03.2021

Zmena vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje zmenu vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01 pre národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Zmena vyzvania reflektuje na aktuálnu situáciu v SR a obmedzenia týkajúce sa pandemickej situácie Covid-19, v dôsledku ktorých nie je možné realizovať schválené aktivity projektu a tým nie je možné splnenie cieľa a merateľných ukazovateľov projektu v pôvodne stanovenom termíne. Prijaté opatrenia proti šíreniu Korona vírusu COVID-19 obmedzili stretávanie odborníkov a zainteresovaných inštitúcií, realizáciu terénneho zberu dát, ktorý je nevyhnutný pri tvorbe niektorých výstupov a návrhov opatrení, čo spôsobilo výrazné spomalenie predmetných aktivít projektu, ktoré sú nosnou myšlienkou projektu. Pri takejto forme aktivít má dištančná forma značne obmedzený rozsah. Predĺženie doby realizácie projektu z 28.02.2022 do 30.06.2023 umožní predpoklad splnenia cieľa a merateľných ukazovateľov projektu obzvlášť v situácii, kedy nie je možné predvídať ukončenie platnosti opatrení v súvislosti s pandémiou.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

22.03.2021

Schéma štátnej pomoci DM - 6/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 22.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.55/2021 uverejnená nová Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, Schéma č. DM – 6/2021, ktorej vykonávateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR (pôvodná Schéma DM – 6/2018, ktorej vykonávateľom bola IA MPSVR SR).

Táto schéma pomoci nahrádza pôvodnú Schému pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb evidovanú pod číslom Schéma DM – 6/2018, uverejnenú v Obchodnom vestníku č. 066/2018 dňa 05.04.2018. Žiadosti o zapojenie do národného projektu prijaté pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto schémy pomoci (žiadosti o zapojenie do národného projektu prijaté pred 01.01.2021 v čase platnosti a účinnosti Schémy DM - 6/2018, pri ktorých nenadobudla účinnosť Zmluva o spolupráci s prijímateľom pomoci, ako aj žiadosti o zapojenie do národného projektu prijaté po 01.01.2021), sa považujú za žiadosti prijaté podľa tejto schémy pomoci, ak spĺňajú podmienky v nej ustanovené.

Schéma DM - 6/2021 je dostupná tu.

15.03.2021

Schéma štátnej pomoci DM - 3/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 15.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.47/2021 uverejnená Schéma štátnej pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov, evidovaná pod číslom Schéma č. DM - 3/2021, ktorej vykonávateľom je Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje (pôvodná Schéma DM - 1/2015, ktorej vykonávateľom bolo SO - IA MPSVR SR). Schéma je dostupná tu.

05.03.2021

Zmena vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje zmenu vyzvania OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03 pre národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Zmena vyzvania reflektuje na aktuálnu krízovú situáciu v Slovenskej republike a obmedzenia, v dôsledku ktorých nie je možné poskytnúť prislúchajúce vzdelávanie oprávnenej cieľovej skupine. Zvyšovanie adaptability na trhu práce prostredníctvom rekvalifikácií je nosnou myšlienkou celého projektu. Rozšírenie oprávnenej cieľovej skupiny je preto nevyhnutné, obzvlášť v situácii, kedy nie je možné predvídať ukončenie platnosti opatrení v súvislosti s pandémiou.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

04.03.2021

Schéma štátnej pomoci

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 04.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.43/2021 uverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím. Schéma pomoci v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím evidovanú pod číslom SA. 40975 (2015/X) v znení dodatku č. 1, uverejnenú v Obchodnom vestníku č. 117/2015 dňa 22.6.2015. Žiadosti o NFP prijaté pred účinnosťou tejto schémy pomoci, sa považujú za žiadosti prijaté podľa tejto schémy, ak spĺňajú podmienky v nej ustanovené. Schéma je dostupná tu.

02.03.2021

Schéma pomoci de minimis DM - 5/2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 02.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.41/2021 uverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania, evidovaná pod číslom Schéma č. DM-5/2021.

26.02.2021

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2, 3 a 4) na programové obdobie 2014-2020, verziu 5.0, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.02.2021. Príručka spolu s prílohami je dostupná tu.

22.02.2021

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing first. Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním. Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

16.02.2021

Dotazníkový prieskum o rozsahu projektového riadenia DOP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo funkcii riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Ernst & Young realizuje dotazníkový prieskum medzi vybranými prijímateľmi o rozsahu projektového riadenia dopytovo-orientovaných projektov. Cieľom je zjednodušiť vykazovanie výdavkov projektového riadenia pre začínajúce programové obdobie 2021 - 2027. Dovoľujeme si uistiť všetkých oslovených prijímateľov, že priložený odkaz na elektronický dotazník, ktorý bol doručený z e-mailovej adresy MPSVR_metodika.SFEU@employment.gov.sk , je bezpečný a nepredstavuje podvodný e-mail alebo SPAM. Za zapojenie sa do dotazníkového prieskumu aj touto cestou ďakujeme.

08.02.2021

Zmena vyzvania OP ĽZ NP 2018/3.3.1/01

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje zmenu vyzvania OP ĽZ NP 2018/3.3.1/01 pre národný projekt Efektívnymi službami k občanovi - 2. Dôvodom zmeny je predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít o 8 mesiacov z pôvodne plánovaného ukončenia termínu 04/2021 na 12/2021.

Zmenené vyzvanie je dostupné tu.

11.01.2021

Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ. Usmernenie je dostupné tu.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR