Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020 , ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28. 04. 2021.

Výročná správa OLAF-u za rok 2020 , The OLAF Report 2020

32. Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2020