Archív

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (schváleného Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014 - 2020 dňa 11. marca 2013 a následne vládou SR dňa 20. marca 2013) zastáva funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ").

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 139/2013 a prebiehajúce rokovania na národnej a nadnárodnej úrovni budú do implementácie OP ĽZ v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom zapojené:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (oblasť zamestnanosti a sociálnej inklúzie),
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (oblasť vzdelávania),
  • Ministerstvo vnútra SR (oblasť sociálnej inklúzie so zameraním na marginalizované rómske komunity).

Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje vychádza z Pozičného dokumentu Komisie k vypracovaniu a programov na Slovensku na roky 2014 - 2020 (ďalej len "Pozičný dokument"), ktorý analyzuje historický vývoj, sumarizuje výzvy a kľúčové činnosti s prihliadnutím na strategické dokumenty Európskej komisie, národné programy reforiem a príslušné špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny a príslušné odporúčania Rady. Zámerom OP ĽZ je zvýšiť efektivitu plnenia národných cieľov stanovených v rámci stratégie Európa 2020 najmä v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania.

Pre OP ĽZ boli schválené tematické ciele, ktorými bude prispievať k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to:

  • podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility,
  • podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,
  • investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania.

Partnerstvo je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie transparentnej a efektívnej prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia operačných programov. Do procesu prípravy OP ĽZ boli zapojení zástupcovia štátnej správy, sociálnych a hospodárskych partnerov, predstavitelia mimovládnych organizácií, regiónov, zástupcovia relevantných horizontálnych princípov, ako aj reprezentatívni zástupcovia podnikateľskej sféry. Princíp partnerstva sa uplatňoval formou pracovných skupín, pracovných stretnutí a bilaterálnych rokovaní. Výber členov pracovnej skupiny sa uskutočnil v súlade s princípom partnerstva. Oslovené boli dotknuté subjekty, ktoré predstavujú v SR reprezentatívnu vzorku od národnej po lokálnu úroveň, od verejného až po súkromný sektor, od štátnych až po neziskové subjekty, nevynímajúc sociálnych partnerov.

Do procesu príprav nového programového obdobia 2014 - 2020 sa mohla na základe princípu partnerstva zapojiť aj široká verejnosť, a to prostredníctvom e-mailovej adresy pripomienky_OPLZ@employment.gov.sk , na ktorú bolo možné zasielať pripomienky, podnety, návrhy a odporúčania k pripravovanému Operačnému programu Ľudské zdroje.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR