Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty)

  • Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), verzia 1.0, dátum účinnosti 30.04.2021
  • Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0
 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR