Hlavné menu

Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.

Dňa 9. decembra 2015 zrealizoval odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, oddelenie migrácie a integrácie cudzincov, 11. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.
 

Počas zasadnutia boli členovia informovaní o plnení akčných plánov Integračnej politiky SR, ako aj o potrebe predloženia nových odpočtov o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z uvedeného koncepčného materiálu. Členovia tiež boli oboznámení s uznesením vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015, ktoré bolo prijaté v dôsledku migračnej krízy. Zástupkyňa Migračného úradu Ministerstva vnútra SR informovala o príprave štátneho integračného programu pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ako aj o aktuálnej situácii súvisiacej s relokáciou asýrskych kresťanov a predstaviteľka Ministerstva vnútra SR v krátkosti oboznámila členov o stave Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Následne bola prednesená informácia z posledného zasadnutia národných kontaktných bodov pre integráciu (NCPI), ktoré sa konalo v dňoch 27.- 28. októbra 2015, ako aj z medzinárodnej konferencie „Viedenské dialógy o budúcnosti - Integračné vízie: sociálna kohézia“ organizovanej rakúskym ministerstvom pre Európu, integráciu a zahraničné veci. Podujatie bolo ukončené podnetnými návrhmi zo strany členov tejto expertnej komisie.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti