Hlavné menu

Posledné tohtoročné zasadnutie „MEKOMIC“

Dňa 15. decembra 2014 sa uskutočnilo 10. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“, organizované oddelením migrácie a integrácie cudzincov, odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí MPSVR SR.
 

Experti boli informovaní o prijatých akčných plánoch k Integračnej politike Slovenskej republiky v podmienkach jednotlivých rezortov, ako aj o spracovávaní podkladov a o príprave súhrnnej správy k uvedenému strategickému dokumentu.

Na zasadnutí zároveň odzneli informácie týkajúce sa posledného zasadnutia Národných kontaktných bodov pre integráciu (NPCI), predstavené boli plány, ciele a aktivity Európskej migračnej siete (EMN), ako aj Komunikačná stratégia o prínosoch a pozitívach migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku . Predstavitelia štátnej a verejnej správy zároveň diskutovali o problémoch vzťahujúcich sa na implementačnú prax v uvedenej problematike.

Ďalšie stretnutie MEKOMIC je naplánované na jar 2015.

MEKOMIC pracuje od roku 2009 ako poradný orgán ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre realizáciu úloh v oblasti pracovnej migrácie a integrácie cudzincov.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti