Hlavné menu

01.03.2018

Projekt Podpora opatrovateľskej služby bude pokračovať

Končiaci sa, v poradí už druhý Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby potvrdil, že terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb.
 

Aj preto po dvoch úspešných projektoch budeme v blízkej budúcnosti pokračovať v tejto pomoci, tentokrát formou dopytovo-orientovaného projektu. Jeho základný princíp spočíva v tom, že záujemca vypracováva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok výhradne na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov.

Do pripravovanej výzvy na dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby /DOP POS/, ktorú pripravujú MPSVR SR v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR, sa budú môcť zapojiť záujemcovia z celého územia SR vrátane Bratislavského kraja. Návrh počíta s minimálnou dĺžkou realizácie projektu 6 mesiacov a maximálnou 26 mesiacov.

DOP budú hodnotiť externí hodnotitelia, čím sa zabezpečí ich transparentnosť. Alokácia bude členená podľa samosprávnych krajov v pomere k počtu obyvateľov. Výzva by mala byť zverejnená v apríli 2018 a poskytne dostatočný priestor na kvalitnú prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok a umožní ich predkladať vo viacerých termínoch. DOP výzva sa bude realizovať v 3 hodnotiacich kolách, pričom je možné sa po neúspešnom kole zapojiť do ďalšieho. Projekt by mal byť účinný od júla t.r. Pri celkovej alokácii 41miliónov eur plánuje rezort práce podporiť 2700 pracovných miest opatrovateliek.

Samozrejme, ako sme avizovali aj súčasným partnerom v NP POS, robíme všetko pre to, aby projekt čo najplynulejšie nadviazali na súčasný národný projekt. Vždy sme však upozorňovali, že úplnú kontinuitu procesy čerpania verejných a európskych zdrojov neumožňujú. Opatrovateľskú službu je potrebné pokrývať v zmysle kompetencií štandardne a kontinuálne, k čomu obce zaväzuje legislatíva.

MPSVR SR problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť, treba však zdôrazniť, že opatrovateľské služby patria už viac ako 15 rokov do plnej a výlučnej kompetencie miestnych samospráv. To znamená, organizovanie opatrovateľskej služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú službu žiadateľom a tak isto financovanie opatrovateľskej služby je podľa zákona originálnou kompetenciou miestnych samospráv.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti