Hlavné menu

Nezamestnaní

Informácie pre ľudí, ktorí prišli o prácu, alebo si prácu hľadajú.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje tým poistencom, ktorým by 6-mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID – 19, teda v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. marca 2020. Ak 6-mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo v čase medzi 12. marcom až 4. aprílom 2020 (účinnosť novely zákona o sociálnom poistení), predlžuje sa toto podporné obdobie až od 4. apríla 2020.

Uvedené 6-mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje nasledovne:

  • na základe § 293et ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení o jeden mesiac (prvé predĺženie),
  • na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.4.2020 o jeden mesiac (druhé predĺženie),
  • na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 27. 5. 2020 o jeden mesiac (tretie predĺženie),
  • na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 3. 7. 2020 o jeden mesiac (štvrté predĺženie).

Ukončenie predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti

Nariadením vlády Slovenskej republiky zo dňa 3. 7. 2020 bol stanovený najneskorší dátum uplynutia podporného obdobia, ktoré bolo predĺžené, a to 31. august 2020.

To znamená, že v prípade ak 6-mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas trvania krízovej situácie, a to v čase:

  • od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, podporné obdobie sa predĺži o 4 mesiace od vzniku nároku na prvé predĺženie, t.j. bude zanikať v priebehu augusta,
  • od 1. mája 2020 do 30. augusta 2020, podporné obdobie sa predĺži najdlhšie do 31. augusta 2020 a ďalej sa nepredlžuje bez ohľadu na to, či trvá krízová situácia (krízová situácia je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti v ochorením COVID-19).

 

Príklady predĺženia podporného obdobia, ak podporné obdobie uplynulo/uplynie v čase krízovej situácie a ukončenia predĺženého podporného obdobia (príklady vychádzajú z aktuálnej právnej úpravy, ktorá sa v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a situácie na trhu práce môže ešte zmeniť)

 

Príklad č. 1:
Ak 6-mesačné podporné obdobie uplynulo 16. apríla 2020, nárok na predĺženie podporného obdobia vznikne od 17. apríla a bude trvať do 16. augusta 2020. Celkovo sa teda podporné obdobie predĺži štyrikrát, (t.j. o 4 mesiace) a ďalej sa nepredlžuje. To znamená, že predĺžené podporné obdobie bude ukončené (uplynie) 16. augusta 2020.

Príklad č. 2:
Ak 6-mesačné podporné obdobie uplynulo 20. júna 2020, nárok na predĺženie podporného obdobia vznikne od 21. júna a bude trvať do 31. augusta 2020. Celkovo sa teda podporné obdobie predĺži trikrát, ale nárok na posledné (tretie) predĺženie vznikne od 20. augusta a bude trvať do 31. augusta 2020 (teda nie celý mesiac).

Príklad č. 3:
Ak by 6-mesačné podporné obdobie uplynulo 2. augusta 2020, nárok na predĺženie podporného obdobia vznikne od 3. augusta a bude trvať do 31. augusta 2020 (teda nie celý mesiac).

Ak si chcem po vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie po minimálne troch mesiacoch čerpania dávky v nezamestnanosti nechať jednorazovo vyplatiť 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, zarátava sa mi do zostávajúcej časti podporného obdobia jeho predĺženie?

Nie.

Čo ak mi predlženie podporného obdobia v nezamestnanosti nebude stačiť?

Vláda Slovenskej republiky bude môcť v prípade potreby, napríklad v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého vývoja na trhu práce z dôvodu výrazného predĺženia krízovej situácie, môcť upraviť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti (vrátane predĺženia a ukončenia podporného obdobia) nariadením.

Ak ste v období mimoriadnej situácie na Slovensku ukončili pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, môžete podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom

Viac informácií

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk