Hlavné menu

Nezamestnaní

Informácie pre ľudí, ktorí prišli o prácu, alebo si prácu hľadajú.

Komu sa predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti v čase krízovej situácie?

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje poistencom, ktorým by podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID - 19 (teda v čase od vyhlásenie mimoriadnej situácie 12. marca 2020).

Na ako dlho sa predlžuje podporné obdobie?

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o jeden mesiac. Poistencom, ktorým podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo v čase medzi 12. marcom až 4. aprílom 2020 (účinnosť novely zákona o sociálnom poistení) sa predĺži až od 4. apríla 2020 (do 3. mája 2020).

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.4.2020 sa vyššie uvedené o jeden mesiac predĺžené podporné obdobie, ktoré uplynulo v čase krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac. To znamená, že ak predĺžené podporné obdobie uplynie napr. 4. mája predĺži sa od 5. mája o ďalší mesiac.

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 27. 5. 2020 sa podporné obdobie, ktoré bolo predĺžené na základe predchádzajúceho nariadenia zo dňa 24.4.2020 a ktoré uplynulo v čase krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac.

Príklady predĺženia podporného obdobia, ak podporné obdobie uplynulo v čase krízovej situácie (príklady vychádzajú z aktuálnej právnej úpravy, ktorá sa v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a situácie na trhu práce môže ešte zmeniť):

Príklad č. 1:

  • Ak by 6 mesačné základné podporné obdobie uplynulo napr. 16. apríla 2020, podporné obdobie sa predĺži o jeden mesiac t.j. od 17. apríla 2020 do 16. mája 2020 (podľa novely zákona o sociálnom poistení),
  • od 17. mája 2020 sa toto predĺžené podporné obdobie predĺži o ďalší mesiac do 16. júna 2020 (podľa nariadenia zo dňa 24.4.2020),
  • od 17. júna 2020 sa opätovne predĺžené podporné obdobie predĺži o ďalší mesiac do 16. júla 2020 (podľa nariadenia zo dňa 27. 5. 2020).

V prípade ak by vláda vyhlásila skončenie krízovej situácie napr. 30. júna 2020, predĺžené podporné obdobie v tomto prípade uplynie 16. júla 2020 (t.j. uplynutím predĺženého podporného obdobia predĺženého podľa nariadenia zo dňa 27. 5. 2020).

Ak by krízová situácia skončila už 13. júna 2020, predĺžené podporné obdobie uplynie 16. júna 2020 (t.j. uplynutím predĺženia podporného obdobia predĺženého podľa nariadenia zo dňa 24.4.2020) a ďalej sa nebude predlžovať, pretože uplynulo po skončení krízovej situácie.

Príklad. č. 2:

  • Ak by 6 mesačné základné podporné obdobie uplynulo napr. 20. mája 2020, podporné obdobie sa predĺži o jeden mesiac t.j. od 21. mája 2020 do 20. júna 2020 (podľa novely zákona o sociálnom poistení),
  • od 21. júna 2020 sa toto predĺžené podporné obdobie predĺži o ďalší mesiac do 20. júla 2020 (podľa nariadenia zo dňa 24.4.2020).

V prípade ak by vláda vyhlásila skončenie krízovej situácie dňa 30. júna 2020, podporné obdobie v tomto prípade uplynie 20. júla 2020 (t.j. uplynutím predĺženia podporného obdobia predĺženého podľa nariadenia zo dňa 24.4.2020).

Ak by krízová situácia skončila už 13. júna 2020, predĺžené podporné obdobie uplynie 20. júna 2020 (t.j. uplynutím predĺženia podporného obdobia predĺženého podľa novely zákona o sociálnom poistení) a ďalej sa nebude predlžovať, pretože uplynulo po skončení krízovej situácie.

Príklad. č. 3:

  • Ak by 6 mesačné základné podporné obdobie uplynulo napr. 28. júna 2020, podporné obdobie sa predĺži o jeden mesiac t.j. od 29. júna 2020 do 28. júla 2020 (podľa novely zákona o sociálnom poistení).

V prípade ak vláda vyhlási skončenie krízovej situácie napr. 30. júna 2020, predĺžené podporné obdobie v tomto prípade uplynie 28. júla 2020 (t.j. uplynutím predĺženého podporného obdobia predĺženého podľa novely zákona o sociálnom poistení).

Ak by krízová situácia skončila už 13. júna 2020, nárok na predĺženie podporného obdobia nevznikne a 6 mesačné základné podporné obdobie uplynie 28. júna 2020 (t.j. uplynutím 6 mesiacov podporného obdobia).

Na záver uvádzame, že krízová situácia je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti v ochorením COVID-19. To znamená, že skončenie krízovej situácie nastane až v prípade, ak vláda SR vyhlási nie len skončenie núdzového stavu, ale aj skončenie mimoriadnej situácie. 

Ak si chcem po vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie po minimálne troch mesiacoch čerpania dávky v nezamestnanosti nechať jednorazovo vyplatiť 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, zaratúva sa mi do zostávajúcej časti podporného obdobia jeho predĺženie?

Nie

Čo ak mi predlženie podporného obdobia dávky v nezamestnanosti nebude stačiť?

Vláda Slovenskej republiky bude môcť v prípade potreby, napríklad v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého vývoja na trhu práce z dôvodu výrazného predĺženia krízovej situácie, môcť upraviť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti (vrátane predĺženia podporného obdobia) nariadením.

Ak ste v období mimoriadnej situácie na Slovensku ukončili pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, môžete podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom

Viac informácií

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk