Hlavné menu

Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet

Slovenská republika prevzala 1. júla 2014 jednoročné predsedníctvo vo V4 po Maďarsku. Hlavným mottom slovenského predsedníctva je „Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“, čo odráža náš záujem na posilňovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku.

Programové priority slovenského predsedníctva vystihujú aktuálne trendy v rámci V4 – zvýšený dôraz na sektorovú dimenziu spolupráce a najdôležitejšie európske politiky. Slovenské predsedníctvo má ambíciu nielen zachovať potrebnú kontinuitu vo sférach prioritného záujmu V4, medzi ktoré patria energetická bezpečnosť, dopravná infraštruktúra, obranná spolupráca, či zahraničná politika, ale zároveň priniesť nové podnetné momenty v oblastiach ako digitálna agenda, prorastové opatrenia, boj proti daňovým únikom, priemyselná politika alebo rozvoj spolupráce vo formáte V4+.

Jednou z prioritných tém slovenského predsedníctva zostáva aj posilňovanie rastu a zvyšovanie zamestnanosti, vrátane využitia štrukturálnych fondov EÚ. V oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí sa bude klásť dôraz najmä na líniu nadviazania na predošlé aktivity realizácie opatrení sociálnej inklúzie zameraných na zmiernenie dopadov krízy, koordináciu reforiem sociálnej politiky, uplatňovanie sociálnej dimenzie Európskej hospodárskej a menovej únie, reformy dôchodkových systémov v krajinách V4, podporu zamestnanosti mladých a aktívne politiky trhu práce so zameraním na znevýhodnené skupiny na trhu práce, implementáciu Národných stratégií integrácie Rómov do roku 2020, či otázky voľného pohybu osôb a sociálneho zabezpečenia.

MPSVR SR bude organizátorom niekoľkých expertných podujatí a stretnutia ministrov práce a sociálnych vecí krajín V4 na vysokej úrovni.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk