Hlavné menu

Integrácia cudzincov

Integrácia je dynamický obojstranný proces , ktorý si vyžaduje prispôsobovanie zo strany cudzincov na jednej strane a vytvorenie podmienok pre integráciu cudzincov na strane druhej.

Slovenská republika sa prikláňa k integračnému modelu, ktorý je založený na obojstrannej adaptácii v integračnom procese . Cudzinci prispievajú k formovaniu spoločnej kultúry a zároveň ich väčšinová spoločnosť rešpektuje a podporuje ich rôznorodosť.

Slovenská republika sa zameriava na podporu riadenej legálnej imigrácie vysokokvalifikovaných pracovných síl z tretích krajín , ktoré prispejú k celkovej konkurencieschopnosti SR. Ide najmä o imigráciu študentov, vedeckých a výskumných pracovníkov, umelcov, podnikateľov a zahraničných Slovákov, žijúcich v rôznych krajinách.

Z pohľadu EÚ nesú v procese integrácie spoločnú zodpovednosť všetky strany. Vyžaduje si aktívnu participáciu prisťahovalcov, ktorá sa zakladá na rešpektovaní ich práv a povinností. Integračné opatrenia musia viesť k existencii nástrojov a opatrení, ktoré umožnia cudzincom:

 • zaradiť sa na pracovný trh,
 • zvládnuť výučbu jazyka prijimajúcej krajiny,
 • prístup ku vzdelaniu,
 • prístup k zdravotnej starostlivosti,
 • prístup k sociálnym službám,
 • prístup k bývaniu a uznaniu kultúrnych špecifík,
 • uznanie ich jasného právneho štatútu, účasti na občianskom a politickom živote, prípadne aj získanie štátneho občianstva SR.


Gestorom migračnej politiky v SR je Ministerstvo vnútra SR .

Integračné opatrenia sú primárne zamerané na cudzincov legálne a dlhodobo sa zdržiavajúcich na území hostiteľskej krajiny. Integračné opatrenia Slovenskej republiky sú zamerané na cudzincov:

 • s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania, t. j. na osoby uplatňujúce sa na trhu práce,
 • s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel podnikania, t. j. na samostatne zárobkovo činné osoby,
 • s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, t. j. na rodinných príslušníkov – manželky a deti cudzincov uvedených v bodoch vyššie,
 • s právom na prechodný pobyt na základe osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a ich rodinných príslušníkov,
 • s udeleným povolením na trvalý pobyt,
 • s právom na pobyt na základe registrácie, t. j. na štátnych občanov Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • tzv. zvýhodnených, s udeleným povolením na trvalý pobyt, t. j. rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru – štátnych občanov tretích krajín,
 • požívajúcich medzinárodnú ochranu udelenú Slovenskou republikou, t. j. osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou,
 • s udeleným povolením na tolerovaný pobyt, ktorí sú maloletým dieťaťom nájdeným na území SR,
 • s udeleným povolením na tolerovaný pobyt, ktorí sú obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi. 

Vláda SR dňa 29. januára 2014 schválila uznesením vlády č. 45 návrh Integračnej politiky SR.

Jednotná integračná politika voči cudzincom je jednou z aktuálnych a očakávaných priorít zo strany orgánov EÚ.

Cieľom politiky je priblížiť občanom SR právne postavenie dlhodobo a legálne žijúcich cudzincov na území SR, v súlade s princípmi Spoločných základných zásad integrácie prisťahovalcov v krajinách EÚ.

Keďže ide o prierezovú tému v rámci viacerých rezortov, predstavuje Integračná politika systematický rámec politík, ktorých cieľom je zabezpečiť realizáciu opatrení na zefektívnenie procesu integrácie cudzincov. Efektívna integrácia cudzincov umožní spoločnosti využívať potenciál cudzincov tak, aby boli prínosom pre spoločnosť, a zároveň je prevenciou ich prípadnej radikalizácie.

Integračná politika v rámci spoločnosti má aj preventívny význam, keďže v rámci cieľov a opatrení sú identifikované preventívne nástroje pri predchádzaní rizík vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti, ako aj vzniku uzatvorených a exkludovaných komunít migrantov za predpokladu dodržiavania právnych predpisov SR, EÚ a medzinárodnoprávnych noriem. Dôraz sa kladie na zvyšovanie povedomia o situácii a živote cudzincov na Slovensku a spôsoboch ochrany voči diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. Zároveň sa vychádza aj z dôrazu na regionálnu a lokálnu úroveň, nakoľko samosprávy napomáhajú integrácii cudzincov a vytvárajú sociálnu súdržnosť medzi rôznymi komunitami a majoritnou spoločnosťou.

Integračná politika vychádza z princípov rovnosti, spravodlivosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého obyvateľa a obyvateľky krajiny, pričom ide o základný programový dokument v oblasti integrácie cudzincov na ľudskoprávnom princípe, pričom rozpracovanie cieľov a konkrétnych opatrení bude zabezpečené príslušnými rezortmi v rámci akčných plánov, s cieľom zohľadniť aktuálne potreby cieľovej skupiny, tak ako sú indikované príslušnými aktérmi.


Príprava Integračnej politiky SR bola podporená v rámci Národného projektu „Príprava novej integračnej politiky a jej mainstreaming“ , ktorý MPSVR SR realizovalo od novembra 2012 do apríla 2014.  

      

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti