Hlavné menu

Cieľová skupina

Integračné opatrenia sú primárne zamerané na cudzincov legálne a dlhodobo sa zdržiavajúcich na území hostiteľskej krajiny. Integračné opatrenia Slovenskej republiky sú zamerané na cudzincov :

 • s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania, t. j. na osoby uplatňujúce sa na trhu práce,
 • s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel podnikania, t. j. na samostatne zárobkovo činné osoby,
 • s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, t. j. na rodinných príslušníkov – manželky a deti cudzincov uvedených v bodoch vyššie,
 • s právom na prechodný pobyt na základe osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a ich rodinných príslušníkov,
 • s udeleným povolením na trvalý pobyt,
 • s právom na pobyt na základe registrácie, t. j. na štátnych občanov Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • tzv. zvýhodnených, s udeleným povolením na trvalý pobyt, t. j. rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru – štátnych občanov tretích krajín,
 • požívajúcich medzinárodnú ochranu udelenú Slovenskou republikou, t. j. osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou,
 • s udeleným povolením na tolerovaný pobyt, ktorí sú maloletým dieťaťom nájdeným na území SR,
 • s udeleným povolením na tolerovaný pobyt, ktorí sú obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi.
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti