Hlavné menu

Integračná politika SR

Vláda SR dňa 29. januára 2014 schválila uznesením vlády č. 45 návrh Integračnej politiky SR .

Jednotná integračná politika voči cudzincom je jednou z aktuálnych a očakávaných priorít zo strany orgánov EÚ.

Cieľom politiky je priblížiť občanom SR právne postavenie dlhodobo a legálne žijúcich cudzincov na území SR, v súlade s princípmi Spoločných základných zásad integrácie prisťahovalcov v krajinách EÚ.

Keďže ide o prierezovú tému v rámci viacerých rezortov, predstavuje Integračná politika systematický rámec politík, ktorých cieľom je zabezpečiť realizáciu opatrení na zefektívnenie procesu integrácie cudzincov. Efektívna integrácia cudzincov umožní spoločnosti využívať potenciál cudzincov tak, aby boli prínosom pre spoločnosť, a zároveň je prevenciou ich prípadnej radikalizácie.

Integračná politika v rámci spoločnosti má aj preventívny význam, keďže v rámci cieľov a opatrení sú identifikované preventívne nástroje pri predchádzaní rizík vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti, ako aj vzniku uzatvorených a exkludovaných komunít migrantov za predpokladu dodržiavania právnych predpisov SR, EÚ a medzinárodnoprávnych noriem. Dôraz sa kladie na zvyšovanie povedomia o situácii a živote cudzincov na Slovensku a spôsoboch ochrany voči diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. Zároveň sa vychádza aj z dôrazu na regionálnu a lokálnu úroveň, nakoľko samosprávy napomáhajú integrácii cudzincov a vytvárajú sociálnu súdržnosť medzi rôznymi komunitami a majoritnou spoločnosťou.

Integračná politika vychádza z princípov rovnosti, spravodlivosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého obyvateľa a obyvateľky krajiny, pričom ide o základný programový dokument v oblasti integrácie cudzincov na ľudskoprávnom princípe, pričom rozpracovanie cieľov a konkrétnych opatrení bude zabezpečené príslušnými rezortmi v rámci akčných plánov, s cieľom zohľadniť aktuálne potreby cieľovej skupiny, tak ako sú indikované príslušnými aktérmi.


Príprava Integračnej politiky SR bola podporená v rámci Národného projektu „Príprava novej integračnej politiky a jej mainstreaming“ , ktorý MPSVR SR realizovalo od novembra 2012 do apríla 2014.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti