Hlavné menu

Zamestnávanie cudzincov

Štátny príslušník tretej krajiny má rovnaký nárok na využívanie služieb zamestnanosti ako občan Slovenskej republiky, ak:

  • mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania,
  • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
  • ide o žiadateľa o azyl , ktorému vstup na trh práce umožňuje zákon č. 480/2002 o azyle.

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Štátny príslušník tretej krajiny pred príchodom na územie Slovenskej republiky požiada písomne o povolenie na  zamestnanie príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude vykonávať zamestnanie. O povolenie na zamestnanie môže požiadať aj budúci zamestnávateľ, právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej bude vyslaný vykonávať prácu.

Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania.

Povolenie na  zamestnanie môže úrad udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Povolenie na  zamestnanie sa udeľuje najviac na obdobie trvania pracovnoprávneho vzťahu a najviac na obdobie dvoch rokov alebo najviac na obdobie piatich rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená jej vzájomnosť . Pri sezónnom zamestnávaní najviac na obdobie šesť mesiacov v kalendárnom roku tak, aby medzi jednotlivými zamestnaniami na území Slovenskej republiky uplynulo obdobie najmenej šesť mesiacov.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie (.rtf)


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti