Hlavné menu

Kto zabezpečuje koordináciu v SR

Príslušný orgán

Kompetentná inštitúcia - príslušný úrad je spravidla ministerstvo alebo iný rovnocenný úrad zodpovedný za systémy sociálneho zabezpečenia na celom území alebo časti územia daného štátu.

Na Slovensku je to:

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR


Prístupový bod

Prístupový bod je subjekt, ktorý plní funkciu elektronického kontaktného bodu, automatického smerovania na základe adresy a inteligentného smerovania na základe softvéru, ktorý umožňuje automatické kontrolovanie a smerovanie a/alebo zásah ľudského činiteľa.

V rámci SR plní úlohu prístupového bodu:

 • Sociálna poisťovňa

Styčný orgán

Pre jednoduchšie uplatňovanie nariadení v praxi môžu kompetentné inštitúcie určiť styčné orgány - inštitúcie, ktoré priamo medzi sebou komunikujú a priamo sa obracajú na iné styčné orgány v príslušných členských štátoch EÚ/EHP a Švajčiarska.
Styčné orgány v rámci svojej vecnej príslušnosti zabezpečujú uplatňovanie nariadení, vysvetľujú a informujú žiadateľov, resp. poberateľov dávok sociálneho zabezpečenia o ich právach a povinnostiach.

Styčné orgány v SR pre jednotlivé druhy dávok sú:

 • Sociálna poisťovňa
 1. Nemocenské peňažné dávky
 2. Dávky v materstve rovnocenné dávky v otcovstve
 3. Dávky v invalidite
 4. Dávky v starobe
 5. Pozostalostné dávky
 6. Pracovné úrazy a choroby z povolania
 7. Dávka v nezamestnanosti
 • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
 1. Rodinné dávky
 2. Podpora pri úmrtí
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 1. Vecné dávky zdravotnej starostlivosti


Inštitúcie miesta bydliska a inštitúcie miesta pobytu

Príslušná inštitúcia podľa miesta bydliska (pobytu) je podľa terminológie koordinačných predpisov inštitúcia, ktorej prináleží vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov.

Príslušnou inštitúciou pre jednotlivé druhy dávok vo všeobecnosti v Slovenskej republike sú:

 • Sociálna poisťovňa - pobočky
 1. Nemocenské peňažné dávky
 2. Dávky v materstve rovnocenné dávky v otcovstve
 3. Dávky v invalidite
 4. Dávky v starobe
 5. Pozostalostné dávky
 6. Pracovné úrazy a choroby z povolania
 7. Dávka v nezamestnanosti
 • úrady práce sociálnych vecí a rodiny
 1. Rodinné dávky
 2. Podpora pri úmrtí (príspevok na pohreb)
 • zdravotné poisťovne
 1. Vecné dávky zdravotnej starostlivosti
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk