Hlavné menu

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti pre rok 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určujePrioritné oblasti
podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti podľa § 3 ods. 8 a § 9a ods. 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) pre rok 2019

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb:


Oblasť podpory rozvoja sociálnych služieb:

1. Podpora poskytovania terénnej formy sociálnej služby
- nákup osobného motorového vozidla so špeciálnym príslušenstvom – zabudovanou izotermickou úpravou a liatou proti sklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci poskytovanej opatrovateľskej služby
- nákup 5- miestneho osobného motorového vozidla na podporu služby včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu

2. Nové trendy v poskytovaní sociálnych služieb prijímateľom sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb za účelom zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby a ich integrácie do spoločnosti

3. Podpora sociálnych služieb krízovej intervencie poskytovaných v zariadeniach, ktorými sú:
- útulok
- nocľaháreň
- zariadenie núdzového bývania
- domov na polceste

Oblasť podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

1. Podpora odborných metód práce vrátane nákupu materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností zameraných na
- prispôsobenie sa novej situácii
- na úpravu a obnovu rodinného prostredia,
- podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
- podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
- zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa.

2. Podpora vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom zabezpečenia starostlivosti o deti a plnoleté fyzické osoby v súlade s princípmi deinštitucionalizácie
- nákup materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností,
- kúpa motorového vozidla,
- rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení.

3. Podpora vykonávania opatrení v otvorenom prostredí (harm reduction, streetwork)
- nákup materiálno-technického vybavenia,
- personálne zabezpečenie výkonu týchto opatrení,
- kúpa motorového vozidla.

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti:


1. Aktivity zamerané na
- osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku
- zosúladenia rodinného a pracovného života

2. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v rodovej rovnosti vrátane vzdelávania v tejto oblasti

3. Poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti