Hlavné menu

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti pre rok 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určuje

Prioritné oblasti

podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti podľa § 3 ods. 8 a § 9a ods. 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) pre rok 2020

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb:

1. Podpora poskytovania terénnej formy sociálnej služby
- kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby,
- nákup 5 – miestneho osobného motorového vozidla na podporu služby včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

2. Rešpektovanie individuality prijímateľa sociálnej služby a jej posilňovanie so zameraním na cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby s poruchami autistického spektra

3. Podpora sociálnych služieb krízovej intervencie poskytovaných v zariadeniach, ktorými sú:
- útulok
- nocľaháreň
- zariadenie núdzového bývania
- domov na polceste

Prioritné oblasti podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

1. Podpora odborných metód práce vrátane nákupu materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností zameraných na:
- prispôsobenie sa novej situácii,
- na úpravu a obnovu rodinného prostredia,
- podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
- podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
- zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa.

2. Podpora vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom zabezpečenia starostlivosti o deti a plnoleté fyzické osoby v súlade s princípmi deinštitucionalizácie
- nákup materiálno-technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností,
- kúpa motorového vozidla,
- rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení.

3. Podpora vykonávania opatrení v otvorenom prostredí (harm reduction, streetwork)
- nákup materiálno-technického vybavenia,
- personálne zabezpečenie výkonu týchto opatrení,
- kúpa motorového vozidla.

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti:

1. Aktivity zamerané na
- osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku
- zosúladenia rodinného a pracovného života

2. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v rodovej rovnosti vrátane vzdelávania v tejto oblasti

3. Poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk