Hlavné menu

Osobitné ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku štátu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku štátu, a to osobného motorového vozidla Škoda Superb , druh sedan, zdvihový objem valcov 2 496 cm3, 120 kW, druh paliva nafta, rok výroby 2005, farba strieborná diamantová metalíza, stav najazdených km - 364 021, obstarávacia cena 33 193,89 €, primeraná cena je 2.510,- € s DPH. Cenové ponuky zasielajte do 12 dní od zverejnenia ponuky v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo osobne do podateľne MPSVR SR s označením „ponuka osobné motorové vozidlo“ – „NEOTVÁRAŤ“ . Informácie na tel. čísle 02/20462132, 02/20461115. Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku štátu boli určené znalcom podľa § 8a ods. 3 zákona o správe majetku štátu. MPSVR SR si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Zverejnené dňa: 21.01.2016

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti