Hlavné menu

Osobitné ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku štátu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetku štátu, a to osobné motorové vozidlo Kia Cee´d, rok výroby 2008, zdvihový objem valcov 1396 cm 3 , druh paliva benzín, farba hnedá, stav najazdených km – 235 969, obstarávacia cena 16.593,64 €, primeraná cena určená znaleckým posudkom je 664,00 € , súčasťou osobného motorového vozidla je aj zostatok pohonných hmôt nachádzajúci sa v nádrži v objeme 34 litrov, v hodnote 44,54 € , ktoré záujemca uhradí nad rámec ponúknutej ceny za osobné motorové vozidlo .Vozidlo je nepojazdné a vyžaduje si viaceré opravy.

Cenové ponuky zasielajte do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo osobne do podateľne s označením „ponuka osobné motorové vozidlo“ – „NEOTVÁRAŤ“ . Informácie na tel. čísle 02/20462162. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Zverejnené 12.6.2018

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti