Hlavné menu

asistent/ka projektového manažéra Národný projekt Každé dieťa sa počíta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: asistent/ka projektového manažéra Národný projekt Každé dieťa sa počíta

Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

  • Zabezpečovanie odbornej práce a agendy(napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo štátny orgán vykonávajúci štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, alebo orgán štátnej správy;
  • odborné, administratívne i pomocné práce pridelené projektovým manažérom;
  • vedie záznamy z porád projektového tímu;
  • zabezpečuje evidenciu a distribúciu pošty, evidenciu dochádzky;
  • zabezpečuje administratívne činnosti vo väzbe na útvary MPSVR SR


Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: MPSVR SR
Kvalifikačný predpoklad
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania alebo ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a minimálne jeden rok praxe
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Študijný odbor: manažment, verejná správa, ekonomické vedy alebo iného spoločenského študijného zamerania vítané
Odborná prax: minimálne 1 ročná prax v zabezpečovaní administratívnych činností
Požiadavky
Jazykové znalosti: vítané
Počítačové znalosti : Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Ďalšie požiadavky: 1. svedomitosť a spoľahlivosť, 2. motivácia, 3. adaptabilita a flexibilita, 4. schopnosť pracovať pod tlakom, 5. komunikačné zručnosti schopnosť iniciatívne vystupovať a komunikovať na medzinárodných fórach, 6. analytické, koncepčné a strategické myslenie

Plat: platová trieda 4 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: asistent projektového manažéra Národný projekt Každé dieťa sa počíta“ .

Termín podávania žiadostí je od 6.2. do 13.2.2020

Predpokladaný nástup od 1.3.2020

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail: jana.hrickova@emplyment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk