Hlavné menu

Oznámenie výsledku výberového konania - GR IA MPSVR SR

Oznámenie výsledku výberového konania, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto - funkcia generálneho riaditeľa Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov), .

Služobný úrad evidoval šesť uchádzačov, ktorí boli pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa realizovalo dňa 26.3.2021.

Na základe posúdenia dokladov, výsledkov testov overenia schopností a osobného pohovoru so zúčastnenými uchádzačmi určila výberová komisia poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným kritériám: Ing. Andrej Svitáč sa umiestnil na 1. mieste.

Výberové konanie bolo úspešné.

Uchádzači boli písomne vyrozumení o výsledku výberového konania.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk