Hlavné menu

Oznámenie výsledku výberového konania_riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Oznámenie výsledku výberového konania, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) na funkciu riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Služobný úrad evidoval jedného uchádzača, ktorý bol pozvaný na výberové konanie. Výberové konanie sa realizovalo dňa 18.12.2020.

Na základe posúdenia dokladov, výsledku testu z cudzieho jazyka, testu overenia schopností a osobného pohovoru so zúčastneným uchádzačom určila výberová komisia úspešného uchádzača, ktorý vyhovel stanoveným kritériám a umiestnil sa na 1.mieste

Výberové konanie bolo úspešné.

Uchádzač bol písomne vyrozumený o výsledku výberového konania.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk