Hlavné menu

Výzva - obsadenie pozície Asistent projektového manažéra NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdr. postihnutím“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Asistent projektového manažéra národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor sociálnych služieb

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov,

- spolupracuje s projektovým manažérom pri riadení projektu,

- plní ním zadané úlohy, podieľa sa na vytváraní podmienok pre efektívnu realizáciu projektu, - podieľa sa na sledovaní progresu projektu a na kontrole efektívneho vynakladania finančných prostriedkov,

- podieľa sa na monitorovaní projektu a príprave podkladov pre monitorovacie správy, eviduje výsledky projektu,

- zabezpečuje komunikáciu medzi projektovým tímom a osobami participujúcimi na aktivitách projektu,

- podieľa sa na vykonávaní finančnej kontroly,

- vykonáva ďalšie činnosti v súlade s projektom.

Pravidelné miesto: MPSVR SR

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Odborná prax: minimálne 1 rok v oblasti projektového manažmentu

Požiadavky

Jazykové znalosti: nevyžaduje sa

Počítačové znalosti : znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni, ITMS2014+

Trvanie pracovného pomeru : od 15.11.2021 do 31.12.2023

Plat: platová trieda 8 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:

- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ,

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 1 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Asistent projektového manažéra národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“

Termín podávania žiadostí je od 26.10. do 5.11.2021

Predpokladaný nástup od 15.11.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár

Telefón: 02/20462130

E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk