Hlavné menu

Výzva - obsadenie pozície: Manažér metodického riadenia NP „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Manažér metodického riadenia národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: osobný úrad

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • zabezpečuje metodickú a koncepčnú činnosť v rámci aktivít NP „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II.“ (na celoštátnej úrovni),
 • rieši aktuálne problémy a situácie súvisiace s realizáciou aktivít projektu,
 • aktívne spolupracuje s príslušnými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • podieľa sa na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly,
 • zabezpečuje metodickú a koncepčnú činnosť vo vzťahu k vzdelávacej inštitúcii MPSVR SR - IVPR,
 • zabezpečuje metodickú a koncepčnú činnosť vo vzťahu k spolupráci so subjektmi samosprávy,
 • zabezpečuje štatistické podklady vo svojej pôsobnosti a prekladá ich projektovému manažérovi,
 • pripravuje podklady pre aktivity projektu v spolupráci s ostatnými jednotlivými manažérmi projektu,
 • zodpovedá za správne evidovanie priebežných výsledkov projektu,
 • vypracováva priebežné monitorovacie správy,
 • identifikuje a predkladá doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu,
 • získava údaje a vypracováva záverečné a výročné monitorovacie správy projektu,
 • vykonáva ďalšie činnosti v súlade s organizačným poriadkom.

Pravidelné miesto: MPSVR SR

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: vítané /nevyžaduje sa

Študijný odbor: vítané/nevyžaduje sa

Odborná prax: požadovaná prax minimálne 1 rok v rámci koordinácie a realizácie projektov

Požiadavky

Jazykové znalosti: vítané /nevyžaduje sa

Počítačové znalosti : práca s MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni

Ďalšie požiadavky: (osobnostné predpoklady)/ nevyžaduje sa

Trvanie pracovného pomeru : od 1.9.2021 do 31.12.2023

Plat: platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:

 • kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Manažér metodického riadenia národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“

Termín podávania žiadostí je od 05.8.2021 do 20.8.202

Predpokladaný nástup od 01.09.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár

Telefón: +421220462130

E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk