Hlavné menu

Výzva - obsadenie pozície: Manažér metodického riadenia podaktivity 2 NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdr. postihnutím“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Manažér metodického riadenia podaktivity 2 národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor sociálnych služieb

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

- koncepčná a metodická činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov, alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov,

- zabezpečuje metodickú a koordinačnú činnosť v rámci aktivít NP,

- zabezpečuje spoluprácu medzi zapojenými subjektmi pri realizácii podaktivity 2 projektu

- rieši aktuálne problémy a situácie súvisiace s realizáciou podaktivity 2 projektu,

- monitoruje realizáciu podaktivity,

- predkladá správy o realizácii podaktivity

- pripravuje podklady pre podaktivitu 2 projektu projektu v spolupráci s expertmi projektu a projektovým manažérom,

- zodpovedá za správne evidovanie priebežných výsledkov projektu v rámci podaktivity 2,

- vypracováva priebežné monitorovacie správy,

- identifikuje a predkladá doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu,

- získava údaje a vypracováva záverečné a výročné monitorovacie správy projektu,

- participuje na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou podaktivity,

- zosúlaďuje úlohy, činnosti a postupy realizované v rámci podaktivity,

- vykonáva organizačné činnosti, písomnú, telefonickú a e-mailovú komunikácia v rámci implementácie národného projektu,

- vykonáva ďalšie činnosti v súlade s podaktivitou projektu.

Pravidelné miesto: MPSVR SR

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: znalosť a orientácia v problematike sociálnych služieb, služieb zamestnanosti a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia

Študijný odbor: sociálna práca alebo psychológia, alebo v iných študijných odboroch(právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa)

Odborná prax: minimálne 3 roky v sociálnej oblasti.

Požiadavky

Jazykové znalosti: nevyžaduje sa

Počítačové znalosti : znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni

Ďalšie požiadavky: nevyžaduje sa

Trvanie pracovného pomeru : od 15.10.2021 do 31.12.2023

Plat: platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:

- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ,

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 1 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Manažér metodického riadenia podaktivity 2 národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Termín podávania žiadostí je od 17.9. do 23.9.2021

Predpokladaný nástup od 15.10.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár

Telefón: 02/20462130

E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk