Hlavné menu

Výzva - obsadenie pozície: Projektový manažér NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdr. postihnutím“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Projektový manažér národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor sociálnych služieb

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

- Koncepčná a metodická činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov, alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov,

- riadi činnosť projektového tímu,

- zodpovedá za riadenie, implementáciu a logistiku projektu,

- vytvára podmienky pre efektívnu realizáciu projektu,

- sleduje progres projektu a dodržiavanie časového harmonogramu,

- kontroluje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,

- plánuje, organizuje a riadi procesy projektu,

- sumarizuje výstupy projektu,

- podieľa sa na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly,

- vykonáva ďalšie činnosti v súlade s projektom.

Pravidelné miesto: MPSVR SR

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Odborná prax: minimálne 2 roky v oblasti riadenia projektu.

Požiadavky

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové znalosti : znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni, ITMS2014+


Trvanie pracovného pomeru : od 15.10.2021 do 31.12.2023

Plat: platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady a prílohy:

- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ,

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 1 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Projektový manažér národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Termín podávania žiadostí je od 17.9. do 8.10.2021

Predpokladaný nástup od 15.10.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár

Telefón: 02/20462130

E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk