Hlavné menu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je od 1.4.2015 nový názov Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). Súčasne sa k tomuto dátumu IA MPSVR SR stala právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

IA ZaSI vznikla 1.4.2014 premenovaním organizácie Fond sociálneho rozvoja. Súčasťou tejto zmeny bolo aj zrušenie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) a jej začlenenie pod IA ZaSI.

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bol zriadený MPSVR SR v roku 2005 ako rozpočtová organizácia na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj. Jeho úlohou bolo efektívne sprostredkovať pomoc tam, kde je najviac potrebná: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým predčasne opúšťajúcim školy, ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu.

Sociálna implementačná agentúra vznikla koncom roku 2006 najmä za účelom implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).

Projekty sprostredkované IA MPSVR SR sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF). O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať najmä obce a organizácie, ktoré pracujú s nezamestnanými, chudobnými a znevýhodnenými osobami.

V programovom období 2007 - 2013 IA MPSVR SR implementuje ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom aj ako prijímateľ národných projektov Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava

http://www.ia.gov.sk/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk