Hlavné menu

Stanovisko k oboznamovaniu vodičov – referentov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá v § 7 povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca, teda aj vodiča motorového vozidla , s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce.

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. Oboznamovať zamestnancov by mali vedúci zamestnanci, nakoľko tí, podľa § 82 písm. b) Zákonníka práce utvárajú priaznivé pracovné podmienky a zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, alebo oboznamovať môžu aj iné osoby, napr. zamestnávateľov bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik a tiež aj dodávateľsky osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s príslušným rozsahom oprávnenia podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. (príloha č. 2 skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky bod 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov).

Obsah oboznamovania určuje sám zamestnávateľ tak, aby z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedalo všetkým okolnostiam tej práce, ktorú vykonáva konkrétny zamestnanec – vodič motorového vozidla.

Zákon č. 124/2006 Z. z. ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie vodičov motorových vozidiel s tými skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti (kvalifikácie), na základe ktorých sa získa vodičský preukaz.

Teda právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia neobsahujú žiadne ustanovenie, ktoré by vyžadovalo duplicitné školenie vodičov cestných motorových vozidiel z odborných záležitostí týkajúcich sa vedenia motorového vozidla podľa predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky.
Z uvedeného vyplýva, že pri oboznamovaní vodiča motorového vozidla bude postačovať, keď zamestnávateľ dôsledne zabezpečí plnenie § 7 zákona č. 124/2006 Z. z., to znamená - oboznamovanie tohto vodiča z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

POZNÁMKA
Podľa doterajších predpisov školenie vodičov – referentov (v pracovnom pomere) vykonávali autoškoly podľa zrušenej vyhlášky č. 55/1991 Zb, o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel. Z poznatkov a informácií z praxe vieme, že aj teraz niektoré firmy, na základe dobrovoľnosti, pre svojich zamestnancov – vodičov vykonávajú, aj naďalej takéto školenia aj keď zákon č. 124/2006 Z. z. to neukladá.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti