Hlavné menu

Predbežná informácia

Príprava Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 – 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) pristúpilo k príprave nelegislatívneho návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 – 2023 (ďalej len „stratégia BOZP“).

MPSVR SR vypracúva uvedenú stratégiu BOZP na základe prijatia záverov Rady Európskej únie o novom strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci - posilnenie vykonávania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v EÚ. Stratégia BOZP je zahrnutá aj v Pláne práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020.

Primárnym cieľom uvedenej stratégie je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov, najmä smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov s celoživotnými následkami, s víziou nulovej pracovnej úrazovosti, ako aj minimalizovanie príčin chorôb z povolania, presadzovanie prevencie, posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce
a šírenie osvety v oblasti BOZP.

MPSVR SR preto začína od 28. augusta 2020 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 - 2023.

Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Termín ukončenia konzultácií je 25. septembra 2020.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia práce

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava

e-mail: david.fazik@employment.gov.sk

adam.sulik@employment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk