Hlavné menu

Národný projekt Národná sústava povolaní III

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia: december 2014 - december 2015
Alokácia: 4 972 370,80 EUR z toho Bratislavský kraj 553 922,11 EUR

O projekte

Národný projekt Národná sústava povolaní III pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy prináša skutočné riešenie výziev trhu práce. Zjednocuje odborníkov jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, produktivity a znižovanie nezamestnanosti v SR. Tvorba NSP mobilizuje všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a vytvára podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh práce.
MPSVR SR ako gestor národného projektu úlohy NSP rozdelilo do 3-och relatívne samostatných etáp:

 • NSP I - Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní,
 • NSP II - Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní,
 • NSP III - Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Úlohy NSP III predstavujú kontinuálne celoslovenské pokračovanie a komplexné využitie pozitívnych výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich etapách NSP I a NSP II na vytvorenie dlhodobo, resp. trvalo udržateľného systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Cieľové skupiny projektu NSP

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)


Užívatelia výsledkov projektu NSP

 • uchádzači o zamestnanie,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl.


Hlavné aktivity projektu NSP

AKTIVITA 1

Vytvorenie nových sektorových rád

 • Vytvorenie inštitucionálnych a personálnych podmienok pre dôslednú, komplexnú a včasnú realizáciu vytýčených úloh v rámci 4 nových sektorových rád, metodická, technická, softvérová a odborná podpora zabezpečenia vývoja a implementácie nových funkcionalít a komplexného riešenia nových úloh vyplývajúcich z aktuálnych uznesení vlády SR, zákonov NR SR, nariadení, odporúčaní a smerníc EÚ a medzinárodných organizácií. Predbežné názvy nových sektorových rád sú „Kultúra a vydavateľstvo“ , „Veda, výskum, vzdelávanie a šport“, „Verejné služby“, „Zdravotníctvo a sociálne služby“.

AKTIVITA 2

Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti existujúcich sektorových rád

 • Kontinuálne zabezpečenie úloh a udržateľnosti systémového riešenia NSP prostredníctvom pravidelného fungovania 20 sektorových rád.

AKTIVITA 3

Dobudovanie informačného systému NSP

 • Minimálne 1000 vytvorených NŠZ v elektronickej forme ako súčasť informačného systému NSP III, prístupné prostredníctvom webovej aplikácie.


Podporné aktivity projektu

 • riadenie projektu,
 • publicita a informovanosť.


Nosné ciele projektu NSP

Vytvorenie jednotného národného referenčného registra národných štandardov zamestnaní.

Špecifický cieľ 1:

Vytvorenie mechanizmu na trvalo udržateľné určovanie, overovanie a tvorbu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Špecifický cieľ 2:

Dobudovanie elektronického systému informácií obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor NSP tvoria:

 • predseda Riadiaceho výboru - zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
 • tajomník - projektový manažér
 • členovia:
  • 3 experti MPSVR SR
  • zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR)
  • zástupca Ministerstva kultúry SR
  • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
  • zástupca Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR)
  • zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
  • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
  • zástupcovia dodávateľa
  • zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
  • zástupca Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)
  • zástupca Ministerstva vnútra
  • zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)
  • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
  • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR
  • zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
  • zástupca Štatistického úradu
  • zástupca Združenia samosprávnych krajov
  • zástupca Úradu vlády SR ( prechod kompetencií v oblasti Štátnej a verejnej správy)


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti