Hlavné menu

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o doručení:

  • spoločného oznámenia zmluvných strán o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska zastupujúcim zamestnávateľov v stavebníctve a Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov v stavebníctve v znení dodatkov č. 1 až 8.

Ministerstvo podľa § 9a ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „“zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zverejňuje :

Spoločné oznámenie zmluvných strán o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska zastupujúcim zamestnávateľov v stavebníctve a Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov v stavebníctve v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017, Dodatku č. 6 z 19. apríla 2018 a Dodatku č. 7 z 28. marca 2019 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021 (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby, 43 – špecializované stavebné práce a 71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni divízie 41, 42, 43, 71, v ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

Pri označení odvetvia podľa § 4 ods. 3 zákona o kolektívnom vyjednávaní sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2..(Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností).

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je zverejnené na webovej stránke ministerstva, www.employment.gov.sk v časti Práca a zamestnanosť, Zamestnanec a zamestnávateľ, Kolektívne pracovnoprávne vzťahy, Kolektívne zmluvy, Zoznam uložených a platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Oznámenie je zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2020 z 9. júla 2020.

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk