Hlavné menu

Platové triedy

Platová trieda vyjadruje náročnosť na kvalifikačný predpoklad stupňa vzdelania zamestnanca a prípadne aj osobitné kvalifikačné predpoklady , ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie pracovných činností zaradených do danej platovej triedy.

Zákon ustanovuje štrnásť platových tried.

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov.

Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ prihliada iba na stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu , ktorý sa vzťahuje na ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť (§ 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní).

Pre pedagogických a odborných zamestnancov je ustanovený osobitný spôsob zaraďovania do platovej triedy podľa dosiahnutého kariérového stupňa, ktorý vyjadruje náročnosť vykonávanej pracovnej činnosti. ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca sa uplatňuje Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.
V nariadení sú uvedené pracovné činnosti v hierarchii podľa náročnosti pracovných činností podľa rezortov, odvetví alebo skupiny odvetví . Časti katalógu sú rovnocenné. Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti sa uplatní pracovná činnosť uvedená v ktorejkoľvek časti katalógu za podmienky, že sa zachová určený kvalifikačný predpoklad a náročnosť pracovnej činnosti.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti