Hlavné menu

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov. Je to jeden z nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Občana v hmotnej núdzi má motivovať, aby sa aktívne spolupodieľal na riešení sociálnej situácie seba a osôb s ním spoločne posudzovaných.

Aktivačný príspevok patrí:

 • občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný a
  • zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia. Toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • občanovi v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a
  • študuje na strednej škole alebo
  • študuje na vysokej škole. To neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 • občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
  • zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia, To neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • zúčastňuje sa na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obcou.
 • dlhodobo nezamestnanému občanovi, ktorý sa zamestná alebo začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, má nárok na aktivačný príspevok po dobu najviac 6 mesiacov, ak:
  • sa zamestná a pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem zo závislej činnosti je najmenej na úrovni minimálnej mzdy, najviac však na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy alebo
  • začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu a pred začatím tejto činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Výška aktivačného príspevku je 63,07 € mesačne.

Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi:

 • počas zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia,
 • počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,
 • počas vykonávania menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.


Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec, rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt patrí, ak ich občan vykonáva rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne. Patrí nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Opätovne ho možno poskytnúť až po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak:

 • je občan v hmotnej núdzi vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení zákonných podmienok najskôr po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk