Hlavné menu

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie je jeden z nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi na úhradu nákladov spojených s bývaním.

Nárok na príspevok na bývanie má občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak:

  • je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
  • vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním,
  • ak je poberateľom starobného dôchodku - platí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku,
  • má v byte, resp. rodinnom dome právo doživotného užívania.


Ak sú pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok na bývanie.

Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú právo doživotného užívania.

Splnenie podmienok nároku na príspevok na bývanie sa neskúma, ak:

  • občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku,
  • občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a dovŕšil 62 rokov veku,
  • občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.

Výška príspevku na bývanie je:

  • 55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
  • 89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Podmienky nároku sa prehodnocujú raz za 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním. Táto podmienka neplatí u poberateľa starobného dôchodku, ale aj poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk