Hlavné menu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi.

Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením môže byť:

 • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je obvodný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je možné poskytovať žiadateľovi:

 • pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a v tejto škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo
 • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.


Dotácia na  podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v základnej škole a zároveň odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy.

Žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

K žiadosti je potrebné predložiť:

 • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
 • vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov.


Vzor žiadosti na stiahnutie (.rtf)

Viac informácií o poskytovaní dotácie

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje po častiach preddavkovo na každý kalendárny mesiac školského roka do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Ak v rodine, v ktorej žije dieťa, pre ktoré sa poskytuje dotácia na  podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a v priebehu školského polroka sa rodine prestane poskytovať dávka v hmotnej núdzi, dotáciu na  podporu výchovy k stravovacím návykom možno poskytovať do konca tohto školského polroka. To isté platí aj v prípade, ak ide o rodinu, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a v priebehu školského polroka sa príjem rodiny zvýši nad hranicu životného minima.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje maximálne vo výške 1 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v základnej škole a súčasne v škole odobralo obed alebo iné jedlo.

Zo sumy dotácie 1 € možno poskytnúť na olovrant a desiatu čiastku 0,35 €. Úhrn súm dotácií na stravu na jedno dieťa na jeden deň je najviac 1 €.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti