Hlavné menu

Podmienky poskytovania

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je možné poskytovať žiadateľovi:

  • pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a v tejto škole je najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo
  • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima .


Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v základnej škole a zároveň odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti