Hlavné menu

Poskytovanie dotácie

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje po častiach preddavkovo na každý kalendárny mesiac školského roka do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca .

Ak v rodine, v ktorej žije dieťa, pre ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a v priebehu školského polroka sa rodine prestane poskytovať dávka v hmotnej núdzi, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom možno poskytovať do konca tohto školského polroka. To isté platí aj v prípade, ak ide o rodinu, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a v priebehu školského polroka sa príjem rodiny zvýši nad hranicu životného minima.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti