Hlavné menu

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny , v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy.

Žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

K žiadosti je potrebné predložiť :

  • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
  • vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov.


Vzor žiadosti na stiahnutie (.rtf)

Viac informácií o poskytovaní dotácie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti