Hlavné menu

Často kladené otázky

1. Ako postupovať pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykov dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“), ak sú dieťa alebo žiak odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie, ale zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu? Je postačujúce posúdenie od všeobecného lekára? Akú diagnózu akceptovať?

Cieľom zákona č. 544/2010 Z.z. nie je úprava podmienok zabezpečovania a poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania. Poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné právne predpisy ako aj metodické postupy v tejto oblasti. Prijatím novely zákona č.544/2010 Z. z. nedošlo k zmenám v daných postupoch súvisiacich s poskytovaním diétneho stravovania deťom alebo žiakom. Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod..

Kto a akým spôsobom dotáciu na stravu poskytne v takýchto prípadoch rodičovi?

Dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka priamo zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, a to obvyklým spôsobom, napr. poukázaním na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou, osobným prevzatím u zriaďovateľa. Techniku postupov, ktoré sa týkajú samotného poskytovania dotácie na stravu si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. vydaním VZN).

2. Ako postupovať v prípade, ak rodič neodhlási dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania? Poskytne sa za tento deň dotácia na stravu?

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Cieľom zákona č. 544/2010 Z.z. nie je úprava ďalších postupov, ako je napr. nastavenie sankčných mechanizmov pre prípad, ak rodič neodhlási svoje dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania. Povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. vydaním VZN) alebo priamo škola alebo školské zariadenie v rámci svojich interných predpisov/poriadkov. Dôležité je také nastavenie podmienok zo strany žiadateľov, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu.

3. Ako postupovať, ak dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, je na základe jeho zdravotného stavu lekárom – špecialistom odkázané na diétne stravovanie a rodič mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci obeda do materskej školy? Poskytne sa v tomto prípade dotácia na stravu?

Áno. V tomto prípade bude dotácia na stravu v sume 1,20 eura zriaďovateľom poskytnutá priamo rodičovi. Postupuje sa obdobne, ako v prípade kedy zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si diétnu stravu vyžaduje.

4. Ako postupovať, ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu (obed a iné jedlo napr. desiatu) v celkovej sume napr. 1,18 eura? Čo s rozdielom 0,02 eura do celkovej sumy dotácie 1,20 eura?

Nakoľko sa dotácia na stravu poskytuje paušálne v sume 1,20 eura, a to prioritne na zabezpečenie obeda, môže byť následne uvedený rozdiel použitý napríklad na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. desiata) alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania.

5. Ako postupovať, ak dieťa navštevuje materskú školu len dopoludňajších hodinách a je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata? Poskytne sa v tomto prípade dotácia na stravu?

Nie, dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. Z tohto dôvodu sa dotácia neposkytne na dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda. V prípade, že dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách a odoberie obed, na takéto dieťa je možné dotáciu poskytnúť.

6. Ako postupovať v prípade, že zariadenie školského stravovania nie je kapacitne vybavené na zabezpečenie poskytnutia obeda všetkým deťom?

V zmysle platnej legislatívy má zriaďovateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie všetkým deťom školy. V snahe pomôcť zriaďovateľom zariadení školského stravovania sa však pripravuje v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny program, ktorý sa bude týkať podpory personálneho zabezpečenia v zariadeniach školského stravovania, ako aj finančná pomoc zariadeniam školského stravovania určená na podporu technického zabezpečenia stravovania v školských jedálňach.

7. Čo sa na účely poskytnutia dotácie na stravu myslí pod termínom „iné jedlo“?

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. je dotácia na stravu prioritne určená na zabezpečenie obeda (teplého alebo suchého – podľa predpisov rezortu školstva upravujúcich túto oblasť). Ak z paušálne poskytnutej sumy dotácie v hodnote 1,20 eura je možné zariadením školského stravovania pokryť okrem obeda aj iné jedlo, za iné jedlo sa považuje zabezpečenie napr. raňajok, desiaty, olovrantu.

8. Je možné poskytnutie dotácie na stravu aj žiakom internátnych škôl?

Áno, dotáciu na stravu možno poskytnúť aj na deti alebo žiakov internátnych škôl, nakoľko ide o materskú školu alebo základnú školu. Dotáciu však nie je možné poskytnúť do školských zariadení, ktorými sú špeciálne výchovné zariadenia napr. diagnostické centrum, reedukačné centrum alebo liečebno-výchovné sanatórium. Taktiež nie je možné dotáciu poskytnúť do zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých účelom je vykonávanie opatrenia súdu pobytovou formou. Dotácia na tieto deti však patrí, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania.

9. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a ktoré od septembra nenastúpi do prvého ročníka základnej školy, ale bude opakovane navštevovať posledný ročník materskej školy alebo na dieťa, ktoré opakovane navštevuje posledný ročník materskej školy?

Áno, dotáciu na stravu je možné poskytnúť plošne všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej školy alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy.

10. Ktoré doklady podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sú prílohou k žiadosti v prípade, ak je žiadateľom občianske združenie?

 • čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, o tom, že má vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • potvrdenie správcu dane nie staršie ako tri mesiace o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky,
 • potvrdenie VšZP nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky,
 • potvrdenie ZP Dôvera nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky,
 • potvrdenie ZP Union nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky,
 • výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.

11. Je potrebné deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a sú v hmotnej núdzi uvádzať do prílohy v zozname detí?

Nie, deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ nie je potrebné uvádzať v zozname detí a teda ani uvádzať do zoznamu deti v hmotnej núdzi.

12. V žiadosti v časti B počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) sa uvádza počet detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo počet všetkých detí vo veku 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu?

V žiadosti o dotáciu na stravu v časti B sa uvádza počet detí nasledovne:

 • počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) = počet deti v poslednom ročníku MŠ, t.j. všetky deti v tomto ročníku bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok odídu na ZŠ alebo nie,
 • počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) = počet detí vo veku 2 - 5 rokov v MŠ a žijú v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 • počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) = počet všetkých detí, ktoré navštevujú MŠ, ak najmenej 50 % detí, ktoré navštevujú MŠ a sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

13. Ak posledný ročník materskej školy navštevujú deti, ktoré neodoberajú obed, je potrebné tieto deti započítať do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona?

Dieťa, ktoré v MŠ neodoberá obed, nemá nárok na dotáciu a preto nemôže byť zahrnuté ani do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona.

14. Na tlačive Zoznam detí v HN a ŽM sa uvádza údaj celkový počet detí v školskom zariadení. Započítavajú sa do tohto počtu aj deti v poslednom ročníku MŠ, deti z DeD (od 1.1.2019 ide o Centrá pre deti a rodiny) a deti v zahraničí?

Deti v poslednom ročníku MŠ sa nezapočítavajú do celkového počtu detí v zozname. Deti z DeD a deti v zahraničí sa do celkového počtu detí započítavajú. Na dotáciu majú nárok aj deti z DeD.

15. V prípade, ak žiadateľ je zriaďovateľom viacerých MŠ a ZŠ je potrebné do 10.01.2019 k žiadosti predložiť časť B aj pre ZŠ, ktorú nenavštevujú deti, žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

Nie, k 10.01.2019 nepredkladá žiadateľ časť B žiadosti na takúto školu. Žiadateľ až následne do 10.9.2019 doloží vyplnenú časť B žiadosti o dotáciu na stravu pre túto ZŠ, pričom nie je potrebné, aby dokladal novú žiadosť ani povinné prílohy k žiadosti.

16. Do akého termínu je potrebné predložiť úradu časť B žiadosti v prípade, ak by takéto zariadenie začali navštevovať deti žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

Žiadateľ je povinný úradu oznámiť takúto zmenu v skutočnostiach, ktorá má vplyv na výpočet sumy dotácie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala zmena. Predloží na úrad vyplnenú časť B a zoznam detí v hmotnej núdzi alebo ŽM.

17. V prípade spojenej ZŠ s MŠ je potrebné k žiadosti o dotáciu na stravu priložiť samostatne zoznam detí v MŠ a samostatne zozname detí v ZŠ?

Môže byť jeden zoznam, ale musí byť označené, ktoré dieťa je v MŠ a ktoré v ZŠ

18. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu v prípade, ak výchovné zariadenie poskytuje deťom suchý obed?

Áno, ale prioritne je dotácia na stravu určená na zabezpečenie obeda vo forme varenej stravy. Podávanie suchého obeda je regulované príslušnými právnymi predpismi rezortu školstva.

19. Do akého dňa v mesiaci je potrebné úradu oznámiť prírastok detí žijúcich v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima?

V zmysle zákona o dotáciách je žiadateľ povinný úradu oznámiť tieto skutočnosti do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

20. V prípade spojenej školy internátnej sa predkladá časť B iba raz alebo pre každú základnú školu a materskú školu samostatne?

Ak sa jedná o jedno školské zariadenie (podľa zriaďovacej listiny), predkladá sa iba raz časť B žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu.

21. Od januára 2019 bude dotácia na stravu poskytovaná v hodnote 1,20 eura aj pre deti navštevujúce základnú školu, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima?

Áno. Podmienky poskytovania dotácie na stravu zostali pre žiakov ZŠ nezmenené. Došlo iba k zmene sumy výšky dotácie. K zmenám dôjde až od 1. 9. 2019, kedy bude možné poskytovať dotáciu na stravu všetkým žiakom ZŠ, ktorí sa zúčastnia výchovno – vzdelávacieho procesu a odoberú stravu.

22. Ako postupovať v prípade, ak jedno výchovné zariadenie – MŠ má 5 elokovaných pracovísk (každá z týchto MŠ má však svoje EDUID ). Musia si podať časť B žiadosti o dotácie na každé elokované pracovisko, alebo stačí podať časť B žiadosti len na tú jednu centrálnu MŠ?

Ak má MŠ jednu zriaďovaciu listinu, predkladá časť B žiadosti – 1x, finančné prostriedky sa poskytnú v jednej sume a zriaďovateľ si ich rozdelí na jednotlivé pracoviská.

23. Ako postupovať v prípade, že zriaďovateľ školy (materskej školy, základnej školy) je fyzická osoba – nepodnikateľ?

V prípade, že zriaďovateľ školy je fyzická osoba – nepodnikateľ, môže byť v tomto prípade žiadateľom o dotáciu na stravu na základe písomnej dohody so zriaďovateľom priamo materská škola alebo základná škola, a to v zmysle § 4 ods. 4 písm. d).

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti